Oportunitate finantare PNRR Investiția specifică: I3.3 –
Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice

Informații program

Investitii in sistemele informatice si in infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice

Masura se adreseaza unitatilor sanitare publice din subordinea:

 • Unitatilor administrativ-teritoriale (UAT),
 • Parteneriatelor dintre autoritățile si institutiile publice centrale și locale;
 • Altor autoritati si institutii publice centrale, inclusiv institutii din sfera apararii, ordinii publice și sigurantei nationale, respectiv Academiei Romane;
 • Ministerului Sanatatii si altor ministere cu retea sanitara proprie aflate in subordinea sau in coordonarea acestora.
 • Unitatile sanitare aflate în coordonarea/subordinea unitatilor de învatamant superior.

Solicitantii și aplicanții eligibili (Liderii de parteneriat) sunt reprezentați de instituțiile din domeniul sanatatii, unitatile sanitare publice sau de entitatile in subordinea carora functioneaza.

Atenție!

Pentru depunerea proiectelor pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro va fi necesar să fie realizat un parteneriat intre unitatea sanitara, ordonatorul principal de credite și/sau UAT, in care să fie mentionat liderul de parteneriat și dreptul de a încarca proiectul pe platforma dedicata. Liderul de parteneriat poate sa fie orice entitate parte a acordului de parteneriat – inclusiv unitatea sanitara. Un ordonator principal de credite și/sau UAT poate beneficia de finantare pentru mai multe proiecte, cate un proiect finantat pentru fiecare beneficiar.

 Activitati eligibile: implementarea de sisteme informatice spitalicești integrate (SIS) pentru conectarea tuturor sistemelor de înregistrare și administrare digitale, și care ar permite completarea computerizată a comenzii medicului (CPCM) – un proces de introducere electronică a instrucțiunilor medicului pentru tratamentul pacienților (în special pacienților spitalizați) aflați sub îngrijirea sa, astfel ca medicii să acceseze elementele SIS de la pat.

Componenta 1: Imbunatatirea retelelor de comunicatii. (OBLIGATORIE)

 • Realizarea unei retele LAN performante cu stocare (routere, hub-uri, cablare, conectori, etc);
 • Achizitia de softuri de management si Securitate a retelei LAN (VPN, Firewall, IDS,servere, etc)
 • Achzitia de hardware IT (laptopuri, tablete, calculatoare pentru uz administrative si medical, imprimante, dispozitive biometrice, scanere de coduri de bare, etc);
 • Obligatoriu!! Certificate de instruire/training emise de furnizorul de soluții digitale pentru toate componentele instalate la nivelul unității sanitare.
 • Obligatoriu!! Suport tehnic oferit de către furnizor pentru minim 5 ani (pentru soluția software) și minim 2 ani (pentru echipamentele hardware) de la punerea în funcțiune.
 • Obligatoriu!! Datele medicale trebuie stocate si prezentate in conformitate cu standardele de formatare existente pentru manipularea datelor medicale (HL7, HL7 FHIR) și să permita interoperabilitatea/schimbul de date (dacă este cazul) cu sisteme similare naționale și europene (eHDSI INTEROPERABILITY SPECIFICATIONS). Nomenclatoarele utilizate pentru entitățile implicate vor fi oferite de către sistemul central şi vor fi conforme standardelor internaționale ICD 10(cu posibilitate de upgradare la ICD 11), DCI/ATC, HL7, LOINC şi SNOMED, pentru a permite interoperabilitatea cu alte sisteme similare la nivel internațional și vor ține seama de recomandările documentului: Common Semantic Strategy for Health in the European Union si European Health Data Space Regulation

Componenta 2: Implementarea si/sau îmbunatatirea software-ului clinic și a interoperabilității, care sa permita:

 • Administrarea pacienților si programări;
 • Managementul clinic al laboratorului, al secțiilor clinice (ATI, chirurgie, ambulatoriu, etc), al investigațiilor de imagistică și radiologie medicală, al farmaciei unității sanitare (exemplu: arhivare rezultate, interconectare laborator cu secțiile clinice, transmitere rezultate in format digital, etc);
 • Acces clinic remote, schimb de date la nivel național/internațional;
 • Autorizare/Autentificare in sistemele clinice, înregistrare, monitorizare și raportare in sistemele clinice;
 • Obligatoriu!! Certificate de instruire/training emise de furnizorul de soluții digitale pentru toate componentele instalate la nivelul unității sanitare.;
 • Obligatoriu!! Suport tehnic oferit de către furnizor pentru minim 5 ani (pentru soluția software) și minim 2 ani (pentru echipamentele hardware) de la punerea în funcțiune;
 • Obligatoriu!! Solutiile alese sa permită schimbul de date cu sisteme informatice externe precum cele ale CNAS (PIAS, DES, CEAS), CNPAS, etc prin intermediul unor interfețe de tip REST API;

Componenta 3: Implementarea si/sau imbunatatirea software-ului non-clinic si a interoperabilitatii

Implementarea unui software non-clinic, care sa permita managementul:

 • resurselor umane
 • lanțului de aprovizionare
 • clădirilor și instalațiilor
 • documentelor si a site-ului web
 • serviciilor de securitate
 • Retrodigitalizarea arhivelor
 • Aplicațiilor software de birou

Toate proiectele depuse in cadrul apelului trebuie sa contina elemente, după caz, din cadrul Componentei 1. Un proiect va fi compus din min. 2 componente (Ogligatoriu componenta 1+ componenta 2 sau/si 3- la alegere)

Este obligatoriu ca proiectele propuse spre finantare sa contina:

 • Digitalizarea interacțiunii cu terți: Prin terț se înțeleg diferite entități cu care Instituția/Unitatea sanitară intră în contact: pacienți, societăți comerciale etc;
 • Digitalizarea fluxurilor interne specifice și instituționale (suport) / digitalizarea proceselor;
 • Pregătirea sistemului pentru interoperabilitate cu alte instituții/unități sanitare respectiv pentru integrare/consolidare și replicare date;
 • Cursuri de formare pentru angajați.

Beneficiarii investițiilor se obligă să mențină echipamentele și dotările în stare de funcționare cel puțin până la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garanție dacă aceasta excede datei de 30 iunie 2026.

Pentru justificarea bugetului propus, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative pentru fiecare tip de cost (de exemplu minim 1 contract similar / oferte de preț etc.). Proiectul propus spre finanțare trebuie să prevadă echipamente/dotări cu cele mai noi tehnologii disponibile, inovative, respectiv modul în care acestea se vor încadra în fluxul existent de lucru

Obiectivele de investiții aprobate prin H.G. 143 / 2023 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate conform Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent ţintei 377, componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, pot depune cereri de finanțare, DOAR DACĂ, soluțiile propuse nu se regăsesc în cadrul obiectivului de investiții aprobat prin H.G. menționat anterior sau sunt complementare cu cele propuse.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în prezentul Ghid de finanțare;
 • cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de finanțare;
 • cheltuielile pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de finanțare în limita a 3% din valoarea eligibila a proiectului(consultanților în domeniul IT, audit al proiectului)
 • cheltuielile de audit ale proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mare de 500.000 euro fără TVA;
 • cheltuielile de publicitate şi informare,

Cheltuieli neeligibile:

 • consultanța pentru pregătirea documentației aferentă achizițiilor publice și în procesul de derulare a procedurii de achiziție publică.
 • valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat

Programe cu sanse mari de finantare:

Cei care au cifre mai mari la urmatorii indicatori:

 • Angajati medici (rezidenți+specialiști+primari) si asistenți medicali;
 • Personal din departamentul IT,
 • Numărul de angajați din departamentele administrative, economice și tehnice
 • Numărul de departamente administrative, economice și tehnice
 • Structura soluției de digitalizare (25 puncte)


Intra în legătura cu noi și Verifică gratuit eligibilitatea!

Contact

 

COMPLETEAZĂ ÎN FORMULARE GOOGLE
error: Content is protected !!