[22.06.22] GHIDUL SOLICITANTULUI POC Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” |Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Textul de mai jos prezinta informațiile publice disponibile la data mai sus menționată.
Informațiile la zi cu Textul Complet sau Actualizat si Anexele se pot descarcă de pe site-ul finanțatorului

UPDATE 21.06.2022
Informatii actualizate privind procedura de accesare aici
POC 411 – 2022
Descarca PDF


Oferta Servicii Consultanta 2022!
Evaluare GRATUITĂ! privind șansele de succes
https://bit.ly/InformatiiConsultanta


Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”.

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

Tip de proiect: Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”

2022

ATENȚIE!

COMPETIȚIA SE VA DESFĂȘURA ÎN CADRUL PLATFORMEI IMM RECOVER IAR PROIECTELE DECLARATE CÂȘTIGĂTOARE VOR FI TRANSFERATE DE CĂTRE SOLICITANȚI ÎN PLATFORMA MYSMIS ÎN TERMEN DE 10 ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA NOTIFICĂRII DE CĂTRE AMPOC.

ÎN CAZUL NEDEPUNERII DOCUMENTAȚIEI COMPLETE ÎN APLICAȚIA MYSMIS, PROIECTUL VA FI RESPINS.

TOATE DOCUMENTELE AFERENTE PROIECTELOR VOR FI ATAȘATE ÎN CADRUL PLATFORMEI IMMRECOVER.

Acest document reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din FEDR și buget de stat din POC, Axa prioritară 4, de către solicitanții de finanțare nerambursabile. Acest document nu are valoare de act normativ și nu exonerează solicitanții de respectarea legislației în vigoare la nivel național și european.

CUPRINS

CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte. 4

1.1 Axa prioritarã, prioritatea de investiții, obiectiv specific. 5

1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte. 5

1.3 Acțiunile sprijinite și activități 7

1.4. Obiectivul măsurii 7

1.5. Definiţii 7

1.6. Grup țintă. 10

1.7 Indicatori 10

1.8 Alocarea stabilitã pentru apelul de proiecte. 12

1.9 Valoarea minimă și maximă a ajutorului de minimis/stat 13

1.10. Durata de implementare a proiectelor 13

CAPITOLUL 2.  Reguli pentru acordarea finanțării 13

2.1 Eligibilitatea solicitantului 13

2.2 Eligibilitatea proiectului 15

2.3 Încadrarea cheltuielilor 17

2.4 Modul de finanțare a proiectelor 22

CAPITOLUL 3 Completarea cererii de finanțare. 23

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție. 28

4.1 Descriere generală. 28

4.2 Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității 28

4.3 Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect 29

4.4 Etapa de selecție a proiectelor 32

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor privind verificarea administrativă și a eligibilității, respectiv evaluarea tehnică și financiară. 32

CAPITOLUL 6. Contractarea și finanțarea proiectelor 33

CAPITOLUL 7. Rambursarea cheltuielilor 34

7.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare. 35

7.2. Mecanismul cererilor de plată. 35

7.3 Rambursarea cheltuielilor 35

7.4 Verificarea achizițiilor 36

CAPITOLUL 8. Monitorizarea și controlul 37

CAPITOLUL 9. Informare și publicitate. 40

CAPITOLUL 10. Documente necesare etapelor de evaluare și contractare a proiectelor 41

10.1 Lista de anexe necesare la depunerea propunerilor de proiecte în IMM RECOVER/ înregistrarea în MySMIS. 41

10.2 Lista de documente anexate necesare la contractarea proiectelor 43

CAPITOLUL 11.  Documente anexate. 44

CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte

Prezentul ghid a fost elaborat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate pentru a permite acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 pentru proiecte aferente Axei prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectivul Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

La baza elaborării prezentului ghid se află următoarele măsuri europene:

•           Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

•           Regulamentul (UE) 2020/2221 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU);

•           Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;

•           Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

 • Comunicarea Comisiei Europene – Modificare a 2020/C 112 I/01, – Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 1211 din 4 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, secțiunea 3.13 din Cadrul Temporar Covid 19 – Sprijin pentru investiții în vederea unei redresări durabile;

•           Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență;

În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea  vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului. Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere/implementare, vor fi realizate prin completări sau modificări ale conținutului acestuia.

Menționăm faptul că AM POC își rezervă dreptul de a interveni în orice moment al procesului de evaluare, selecție și contractare, putând solicita clarificări și documente suplimentare față de cele cerute prin prezentul ghid, atunci când consideră că este necesar pentru verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite prin acesta.

1.1 Axa prioritarã, prioritatea de investiții, obiectiv specific

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”.

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

 Tip proiectTip depunereCompetitivPerioada
 “Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”  la termenDAApelul  va fi deschis timp de 7 zile calendaristice

Apelul de proiecte pentru Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență este unul competitiv, cu depunere la termen până la data închiderii apelulului.

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică IMM RECOVER, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.

Cererile de finanţare se vor depune de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită de către acesta obligatoriu printr-o împuternicire, conform modelului anexat la prezentul ghid (Anexa 11), semnată electronic de către reprezentantul legal și împuternicit, sau printr-o împuternicire în formă autentică, notarială.

Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) se va face începând cu ora 9.00 a primei zile de deschidere a apelului în cadrul aplicației IMMRECOVER. Apelul va fi deschis timp de 7 zile calendaristice până la ora 23:59:59.

Pentru a cunoaște instrucțiunile AM POC, solicitanții sunt invitaţi să consulte și conținutul acestora la adresa  mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, datele personale ale reprezentanților beneficiarilor vor fi prelucrate în procesul de încărcare a informațiilor în sistemul informatic IMMRECOVER/MySMIS2014.

În conformitate cu regulile GDPR, în cadrul întreprinderii trebuie să fie desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal[1] (DPO), care va avea stabilite, prin fișa postului, atribuții în acest sens.

Solicitantul se va asigura că persoana desemnată ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal deține cunoștințele de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor și că a absolvit un curs de instruire în domeniul GDPR (certificat/diplomă de participare, absolvire etc).

Se acceptă externalizarea serviciilor GDPR cu condiția ca la prima cerere de prefinanțare/plată/rambursare să se prezinte contactul aferent acestor servicii. În situaţia în care se optează pentru externalizarea serviciului privind responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, solicitantul va prezenta acest lucru la capitolul referitor la prezentarea Resurselor umane implicate, arătând care este rolul responsabilului GDPR în proiect.

Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu, si/sau pentru interpuși cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate în evaluarea proiectului.

ATENȚIE!

Nu sunt eligibile pentru finanțare serviciile GDPR în cadrul prezentului ghid, dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului.

 

1.3 Acțiunile sprijinite și activități

Descrierea tipului de proiect

Prezentul tip de proiect se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, întreprinderilor mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care primesc ajutor de minimis prin intermediul grantului pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență și ajutor de stat prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare pentru refacerea capacității de reziliență.

Tipuri de activități eligibile:

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

1.4. Obiectivul măsurii

Obiectivul ghidului solicitantului îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a IMM-urilor – microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții, în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare capacităților de producție/ prestare servicii și pentru realizarea de investiții în retehnologizare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este furnizorul de ajutor de de minimis și ajutor de stat. Schemele sunt implementate de MIPE prin Autoritatea de management a Programului Operațional Competitivitate (AM POC);

Ajutorul se acordă în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, în conformitate cu schema de ajutor de minimis aprobată prin OMIPE nr. ………………………………………………… și Schema de ajutor de stat aprobată prin OMIPE nr. ………………………………………….………..

Prevederile Schemei de ajutor de minimis și Schemei de ajutor de stat au prioritate în raport cu dispozițiile prezentului ghid care prezintă condițiile generale de accesare a finanțării destinate acestei măsuri.

1.5. Definiţii

 • beneficiari ai ajutorului de minimis – IMM și microîntreprinderi, care primesc ajutorul de minimis prin intermediul grantului pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, prin încheierea unui contract de finanțare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC ;
 • beneficiari ai ajutorului de stat – IMM și microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare, prin încheierea unui contract de finanțare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC;
 • IMM – microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, în sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR
 • întreprinderi în dificultate – în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările și completările, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:
 • în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, o IMM aflată la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat  ), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei prevederi, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
 • în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, o IMM aflată la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
 • atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
 • atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
 • grant pentru investiții productive – grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în retehnologizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;
 • cofinanțare – procent din valoarea proiectului depus la finanțare, asigurat de către IMM-uri conform regulilor privind ajutorul de stat, prin contribuția proprie a acestora, prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
 • investiții în retehnologizare – investiții în active corporale, necorporale precum și alte categorii de active care sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare, care sunt necesare pentru asigurarea capacității de producție și/sau a capacităților de prestării servicii pentru refacerea capacității de reziliență;
 • capacitate de reziliență – capacitatea IMM-urilor de a rezista la șocuri generate de crize pandemice, crize de consum, crize determinate de calamități naturale, războaie și altele asemenea constatate si stabilite în condiţiile legii, prin care acestea își pot adapta capacitățile de producție/servicii la cerințele specifice pieței în perioade crize;
 • ajutor de minimis: ajutor acordat în conformitate cu regulile de ajutor de stat prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 euro și valoarea maximă nu depășește 200.000 euro, în ultimii trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs;
 • ajutor de stat: ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene – Modificare a  Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 1121 din 4 aprilie  2020, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 euro și valoare maximă nu depășește 500.000 euro, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, în conformitate cu regulile de ajutor de stat;
 • administrator al apelurilor de proiecte – Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul AM POC, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare, precum și modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, de efectuare de plăți către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum și prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor;
 • administrator operaţional al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat și de minimis – Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuţii în operarea, asigurarea suportului operaţional pentru utilizatori și prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;
 • administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat şi de minimis – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, având atribuţii în dezvoltarea sistemului informatic și asigurarea mentenanței acestuia;
 • IMM Recoversistemul informatic prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, dezvoltat și integrat de către STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat si de minimis, acesta fiind găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MAT, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte de către MIPE;
 • contract de finanţare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe de o parte, şi IMM-ul în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POC 2014-2020;
 • data acordării ajutorului – data semnării contractului de finanțare;
 • MySMIS – Aplicația informatică care permite schimbul de date între beneficiari sau potențiali beneficiari și autorități și care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor finanțate din fondurl european de dezvoltare regionala, fondul de coeziune și fondul social european în conformitate cu prevederile art.122 alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 • schemă de ajutor de stat – Schema de ajutor de stat – Sprijin prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr………………………………………………………………………………..
 • schemă de ajutor de minimis – Schema de ajutor de minimis – Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr……………………………………………………………………

1.6. Grup țintă

Grupul țintă este format din:

1.7 Indicatori

Indicatorii se împart în două categorii:

 • Indicatori prestabiliți (de realizare și de rezultat), reprezentați de indicatorii de program (care sunt asociați Actiunii 4.1.1  Investiții în activități productive din cadrul Axei prioritare  4 și aprobați odată cu POC, cu modificările și completările ulterioare).
 • Indicatori suplimentari, care sunt indicatori specifici ai proiectului.

Atât indicatorii prestabiliți, cât și indicatorii suplimentari sunt de două tipuri:

 • indicatori de realizare, referitori la activitățile care sunt finanțate și a căror valoare țintă se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare,

Valoarea  indicatorilor  de  realizare  se  calculează  la  sfârșitul  perioadei  de implementare a proiectului.

 • indicatori de rezultat, care reprezintă rezultatele directe/avantajele pe care le obțin beneficiarii, și a căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de durabilitate, conform contractului de finanțare (începe în prima zi după finalizarea perioadei de implementare) care, este de 3 ani pentru proiectele de investiții în infrastrutură.

ATENȚIE!!!

Este obligatorie selectarea de către beneficiar a tuturor indicatorilor prestabiliți.

Indicatori prestabiliți de realizare

IDIndicatorUnitate de măsurăFondCategoria regiunii
CO01Investiție productivă: Număr de întreprinderi sprijiniteîntreprinderiFEDR 
CO02Investiție productivă: Număr de întreprinderi care primesc granturiîntreprinderiFEDR 
CV 13Număr de întreprinderi sprijinite pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și rezilientă a economieiîntreprinderiFEDR 

Indicatori prestabiliți de rezultat: – N/A

NOTĂ:

Valoarea de referință a tuturor indicatorilor va fi 0, iar valoarea țintă va fi cea asumată de beneficiar că se va realiza în cadrul proiectului. Fiecare solicitant sprijinit va insera valoarea 1 la ținta stabilită a indicatorului de realizare.

ATENȚIE!

Modul de calcul al indicatorilor prestabiliți și definițiile acestora respectă Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 și Instrucțiunile AMPOC disponibile la adresa mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/ (vezi Implementare program/Monitorizare/Instrucțiuni implementare).

Indicatori suplimentari de realizare:

 • Număr de capacități de producție retehnologizate de către beneficiar.

Indicatori suplimentari de rezultat (se pot formula și alți indicatori relevanți pentru proiect, unde este cazul).

 • Productivitatea muncii în IMM-uri în anul 3 de sustenabilitate (cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați, așa cum a fost declarat in bilanț – anul de referință este 2019).
ATENȚIE!  Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2019, altfel proiectul va fi respins. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2019, pentru a putea fi calculat punctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

În contractul de finanţare se prevede că, în raport cu obligaţia asumatã de către  beneficiar, în situaţia  în  care  proiectul  nu  realizează integral indicatorii  asumaţi  prin  contract, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate. A se vedea prevederile Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintei indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC, nr. 66955/30.09.2019[2].

1.8 Alocarea stabilitã pentru apelul de proiecte

.

Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este de 417.830.695 euro (echivalentul a  2.065.796.739,15  lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro =  4,9441 RON), din care 350.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar 67.830.695 euro cofinanțare de la bugetul de stat, detaliată cum urmează:

 • FEDR – granturi destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive și de la bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ø  schema de ajutor de stat în valoare de 358.140.596 euro FEDR – granturi destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 300.000.000 euro FEDR-REACT EU și 58.140.596 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive și de la bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1.9 Valoarea minimă și maximă a ajutorului de minimis/stat

Valoarea granturilor pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022), în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, este cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022) în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

1.10. Durata de implementare a proiectelor

Durata de implementare nu va depăși data de 31.12.2023.

 

CAPITOLUL 2.  Reguli pentru acordarea finanțării

2.1 Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul este eligibil dacă îndeplinește toate condițiile de mai jos. Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, care se depun în platforma electronică IMM RECOVER, până la data menționată în apelul de proiecte, în conformitate cu prevederile pct 1.2.

Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în cadrul acestei competiții sunt IMM – microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, în sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR,  care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis – Sprijinirea prin granturi pentru investiții necesare capacităților de producție/prestare servicii pentru refacerea capacității de reziliență , aprobată prin Ordinul MIPE nr…………..și schema de ajutor de stat Sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr………….. și au depus un singur proiect în cadrul acestui apel.

Totodată, solicitanții de granturi pentru investiții necesare capacităților de producție/prestare servicii  trebuie să îndeplininească cumulativ următoarele condiții:  

a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;

e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare cu modificările şi completările ulterioare;

f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;

h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro și nu depășește de maximum cinci ori cifra de afaceri;

i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1  din  Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

Solicitanții de granturi pentru investiții necesare retehnologizări trebuie să facă dovada îndeplininească cumulativ următoarele condiții:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro si reprezintă de maxim cinci ori cifra de afaceri din anul 2019;

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în conformitate cu procentele prevăzute in  anexa nr. 14 la ghid;

f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare;

g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;

i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din  Regulamentul delegat  (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului;

j) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul, în condițiile art. 2, pct. II, sub-punctul 611 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare.

ATENȚIE!

Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate/concesiune/superficie/chirie/comodat cu privire la imobilul unde se face investiția. În situația imobilelor clădiri, se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală etc).

 • În cazul concesiunii/superficiei/închirierii/comodatului, valabilitatea contractului de concesiune/superficie/închiriere/comodat trebuie să acopere o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii cererii de finanțare. Prin contractul de concesiune/superficie/închiriere/comodat trebuie sã se dovedească dreptul de a face investiții asupra respectivelor imobile.
 • În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care se face investiția, acesta trebuie să fie liber de orice sarcini și interdicţii și să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. Se probează prin extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii.

2.2 Eligibilitatea proiectului

Pentru ca un proiect să fie declarat eligibil la finanțare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Obiectivele propunerii de proiect sunt în concordanță cu obiectivul specific al competiției, așa cum este descris în prezentul apel de proiecte;
 2. Activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice. Se verifică în cadrul declarației de eligibilitate pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 3. Prin proiect nu se solicită finanțare pentru susținerea directă a activităților de export către terțe țări sau către alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export);
 4. Prin proiect nu se utilizează preferențial, în cadrul activităților care primesc finanțare, produse naționale față de produse importate;
 5. Mărimea/valoarea finanțării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele menționate în prezentul apel de proiecte;
 6. Perioada de implementare a proiectului se încadrează în limitele menționate în cadrul capitolulului 1.10 din prezentul ghid și începe după contractarea  proiectului.
 7. Prin proiect se vor asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 8. Autoritățile finanțatoare se vor asigura că proiectul respectă principiul egalității de șanse și că va preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. În aceeași măsură, se va ține seama de accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.
 • Domeniu de aplicare
 • Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezentul ghid următoarele sectoare/tipuri de ajutoare:
  • activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament și muniție;
  • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.
 • Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.
 • În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi reflectarea în conturi distincte în evidența contabilă, pentru fiecare dintre aceste activităţi, că plafonul relevant este respectat şi că suma maximă posibilă nu este depăşită în total.
 • Ajutorul din cadrul sistemului de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau în Regulamentul nr. 1.388/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.
 • Beneficiarii sunt:
 • pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de minimis – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 12, menționate mai jos:
 • Clasa P– Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.
 • pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 13, menționate mai jos:
 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 13

ATENȚIE!

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31decembrie 2019. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

2.3 Încadrarea cheltuielilor

 1. Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului, sub forma de ajutor de minimis, se vor încadra pe categorii astfel:

a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii (20/63) care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia.

b)  Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

–  Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54) – cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiție (13/40);

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, (15/54).

– Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport (6/14) care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie (14/44); 14/46)- proiectare şi inginerie – cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie.

c) Cheltuieli cu transformarea digitala – Active necorporale (22/76)– care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

d) Cheltuieli pentru consultanţă (14/45) în limita a 5.000 euro, pe bază de documente justificative pentru:

1.         plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia,inclusiv a planului de afaceri;

2.         plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.

e) Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare (8/17) aferente proiectului  – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

f) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

 • Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului, sub forma de ajutor de stat, se vor încadra pe categorii astfel:

a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii (20/63) care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia.

b)  Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

–  Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54)– cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului(13/40);

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, (15/54).

– Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport (6/14) care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

c) Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale (22/76)– care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

d) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.

ATENȚIE!

Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Nu vor fi decontate cheltuieli notariale.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost dată o comandă fermă de bunuri etc.) înainte de depunerea cererii de finanțare.Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie in legătura cu obiectul cererii de finanţare.

Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora, cu excepția celor prevăzute la punctul A) lit. d) – Cheltuieli pentru consultanţă.

b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;

c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/ sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară;

c) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative;

d) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții necesare capacităților de prestare de producție/servicii și retehnologizării capacităților de producție.

Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de minimis/stat.

Condiții specifice privind investițiile:

 1. Investiția trebuie menținută în România[3], pentru o perioadă de cel puțin 3[4] ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în România pentru perioada minimă relevantă.
 2. Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
 3. Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.
 4. Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:
 5. Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului;
 6. Trebuie să fie amortizabile;
 7. Trebuie să fie achiziționate în condițiile liberei concurențe pe piață  de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
 8. Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului.
 9. Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:
 • contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor),
 • contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor conform art. 2 alin.1, alin. 5 și art 10. alin 1 din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020:

“Art.2 (1)  Fără a încălca prevederile art. 3 şi 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

 1. să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către Autoritatea de Management prin contractul/ decizia/ ordinul de finanţare[5];
 2. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
 3. să fie în conformitate cu prevederile programului;
 4. să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între Autoritatea de Management sau Organismul Intermediar şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
 5. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
 6. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
 7. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.”

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor sunt eligibile cu excepţiile prevăzute la art. 131 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.”

Art 10 (1) Cheltuielile pentru achiziția de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziționate inclusiv în modalitatea prevăzută la art. 9, sunt eligibile dacă acestea îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

[…]

b) dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de călători, sunt indispensabile și sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operațiunii, iar caracteristicile lor tehnice sunt adecvate în raport cu activitățile operațiunii.

Condiții specifice de eligibilitate a cheltuielilor

AM POC trebuie să verifice rezonabilitatea costurilor, conform dispozițiilor legale, în baza documentelor solicitate și/sau a investigațiilor proprii, încă din faza de evaluare a proiectelor.

ATENȚIE!1.Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minim 2 oferte de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi ataşate cererii de finanţare (conform Anexei 3 la Ghid).

 

2.4 Modul de finanțare a proiectelor

Proiectelor finanțabile în cadrul prezentei acțiuni, li se aplică prevederile Schemei de ajutor de minimis – Sprijinirea prin granturi pentru investiții necesare capacităților de producție/ servicii pentru refacerea capacității de reziliență aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. ……………………………………………………………….și  prevederile Schemei de ajutor de stat – Sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. ………………………………………………………………………………………………………

Granturile pentru investiții necesare capacităților de producție/ servicii se acordă pe întreg teritoriul naţional   și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor in procent de:

– 5% microîntreprinderi,

– 10% pentru întreprinderile mici,

– 15% pentru întreprinderile mijlocii.

 Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile în retehnologizare este stabilită în conformitate cu documentul „Intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat”, potrivit Anexei nr. 14. Granturile pentru investiții în retehnologizare nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în conformitate cu procentele prevăzute în Anexa nr. 14.

Granturile pentru investiții necesare capacităților de producție/ servicii se acordă IMM-urilor, pe bază de contract finanțare încheiat cu respectarea prevederilor OUG nr. 82/2022, și cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis cu modificările şi completările ulterioare.

Granturile pentru investiții în retehnologizare se acordă IMM-urilor, pe bază de contract finanțare încheiat cu respectarea prevederilor  OUG nr. 82/2022   , și cu respectarea prevederilor legale privind Comunicarea Comisiei Europene – Modificare a  Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 1121 din 4 aprilie  2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Reguli privind cumulul ajutoarelor de minimis/stat

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările și completările ulterioare, unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea schemei de ajutor de minimis, nu trebuie să depășească pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, cumulată cu valoarea alocării financiare acordată în conformitate cu prevederile prezentului ghid, depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul poate beneficia de finanțare pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

Ajutorul de minimis acordat în baza Schemei aprobată prin OMIPE nr. ……………………………………………………… poate fi cumulat cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro.

Ajutoarele de stat acordate în baza Schemei de ajutor de stat aprobată prin OMIPE nr. …………………………………………………… pot fi cumulate cu alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei Europene 2020/C91I/01 – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare

Astfel, beneficiarul ajutorului de stat poate accesa și alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei Europene 2020/C91I/01 – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei brute de 2.300.000 euro/întreprindere.

În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitată de beneficiar este mai mare decât valoarea prevăzută de cadrul temporar, aceasta se va diminua până la plafonul de 2.300.000 euro, conform prevederilor cumulului de ajutoare de stat.

Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor prezintă o declarație pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile

CAPITOLUL 3 Completarea cererii de finanțare

Cererea de finanţare, conform structurii prezentate în Anexa 1,  va fi completată conform indicaţiilor furnizate pe site-urile https://2014.mysmis.ro şi www.mfe.gov.ro . Aceasta va fi încărcată de către toți solicitanții pe platforma IMM RECOVER.

Este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informaţiile din cererea de finanțare sunt esenţiale pentru verificarea eligibilităţii solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.

Solicitanții ale căror proiecte au primit aviz favorabil ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare în IMM RECOVER vor fi notificați de către AM POC în vederea parametrizării cererii de finanțare în MySMIS și încărcarea tuturor documentelor aferente acesteia, după cum au fost încărcate în IMM RECOVER.

În cererea de finanțare este obligatorie completarea tuturor câmpurilor în MySMIS, (acolo unde nu este cazul se va completa cu”-„ sau „nu este cazul”).

Informațiile completate în cererea de finanțare care va fi încărcată în MySMIS trebuie să fie identice cu cele din cererea de finanțare încărcată pe platforma IMM RECOVER.

 1. Solicitant

Exercițiul financiar – <se va trece anul fiscal 2019>

Finanțări

Asistență acordată anterior<Se completează cu informații dacă Solicitantul  a  mai  beneficiat  de  asistență  nerambursabilă  din  fonduri  publice >

Eligibil Proiect = contribuție FEDR + buget de stat + contribuție proprie

Asistență solicitată <Se completează cu informații despre alte propuneri de proiecte >

2. Atribute proiect

Se răspunde cu NU la toate întrebările (excepție poate fi dacă proiectul este generator de venituri și valoarea acestuia este mai mare decât 1 milion euro)

3.Responsabil de proiect (nume, prenume, telefon, fax, e-mail)

4. Persoana de contact (nume, prenume, funcție, telefon, fax, e-mail)

5. Capacitate solicitant

– – Codul CAEN relevant pentru proiect (selecție din nomenclator)

– Capacitate administrativă  (documente de înființare, acționari, existența unor mecanisme instituționale, precum unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabilă să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului)

– Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)

– Capacitate tehnică (expertiza necesară pentru implementarea proiectului și nr .persoane cu astfel de expertiză alocate proiectului din organizație. Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante))

6. Localizare proiect (adresa completa a locației proiectului)

7. Obiective proiect

Se va completa cu obiectivul general al proiectului și cu obiectivele specifice ale acestuia care trebuie să fie în concordanță cu cerințele prezentului ghid.

8. Rezultate așteptate se descriu rezultatele ce se vor obține în urma implementării proiectului de finanțare

9. Context

 • Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse
 • Date generale privind investiția propusă
 • Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în  secțiunea Justificarea proiectului
 • Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului

10. Justificare

Se vor prezenta aspecte referitoare la: gradul de noutate al produsului/procesului în comparație cu produsele/ procesele existente pe piață la momentul propunerii; impactul implementării proiectului și necesitatea privind obținerea ajutorului nerambursabil; măsura în care rezultatele preconizate a se obține prin implementarea proiectului vor avea piață de desfacere și sunt prezentate beneficiile și avantajele acestora comparativ cu concurența, îmbunătățire/creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii și achiziționarea de active corporale/necorporale care să sprijine procesul tehnologic comparativ cu tehnologiile existente înaintea demarării proiectului, avantajele și beneficiile fluxului tehnologic inovativ comparativ cu cel existent în întreprindere la momentul solicitării finanțării nerambursabile etc.

11. Sustenabilitate

Se va preciza modul in care proiectul se va susține financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica și estima impactul pe care îl au activitățile atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea proiectului.

12. Riscuri

Se vor descrie riscurile și măsurile corespunzătoare de prevenire/gestionare a acestora.

13. Principii orizontale
 
Se vor trata fiecare dintre principiile orizontale în raport cu investiția și activitățile propuse pentru finanțare.

14. Metodologie

Se va completa cu informații privind managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc.

15. Descrierea investiției

Se corelează cu cap. Activități previzionate al cererii de finanțare.

Se face o descriere generala a proiectului, a activităților/sub-activităților si legătura lor cu rezultatele așteptate din proiect.

16. Maturitatea proiectului

Se descrie existența studiului/studiilor însoțitor/însoțitoare, dacă este cazul, stadiul obținerii aprobărilor pentru implementarea proiectului, aspectele financiare – decizii de angajament in ceea ce privește contribuția la cheltuielile proiectului.

17. Nerespectare legislație UE

Se va descrie situația cu privire la posibilele situații de nerespecare a legislației UE. 

18. Indicatori prestabiliți

Se vor selecta indicatorii prestabiliți de realizare și de rezultat conform cap.1.5 al prezentului ghid.

19. Indicatori suplimentari

Se vor selecta indicatori suplimentari conform cap.1.5 al prezentului ghid, în funcție de specificul proiectului.

20. Plan de achiziție

Datele aferente achizițiilor vor fi incluse în modulul Achiziții din sistemul informatic MySMIS.

Pentru procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii cererii de finanțare se vor completa conform estimărilor, următoarele rubrici: valoare contract, data publicare procedură și data semnare contract.

21. Resurse umane

Se completează pentru toți experții din echipa de proiect cu informații referitoare la rolul în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nomenclator; se completează CV în conformitate cu prevederile OMIPE 721/13.07.2021.

22. Resurse materiale implicate

23. Activități previzionate

Se vor enumera și descrie activitățile ce urmează a fi derulate și se vor defini astfel încât să conducă direct la obținerea rezultatelor de proiect stabilite în cadrul secțiunii 8. Rezultate așteptate, din cererea de finanțare. Activitățile se vor formula pornind de la tipurile de acțiuni eligibile (cap. 1.3 din ghidul solicitantului). În funcție de specificul proiectului, activitățile vor putea avea una sau mai multe subactivități.

În urma completării informațiilor solicitate pentru fiecare activitate în parte, sistemul MySMIS va genera în mod automat diagrama GANTT completată, care reprezintă perioada de implementare a proiectului (nr. luni). La depunerea Cererii de finanțare în IMM RECOVER, solicitantul va completa aceste informații manual, în Cererea de finanțare.

24. Buget – Activități și cheltuieli

Se vor defalca sumele bugetare pe subactivități, categorii/subcategorii de cheltuieli, tipuri de cheltuieli si tipuri de ajutor de stat pentru întreprindere.

25. Buget – Plan anual de cheltuieli

Se estimează sumele pe ani, corelate cu previziunile de cheltuieli cuprinse in cap. Graficul cererilor de rambursare din cadrul cererii de finanțare.

26. Buget – Amplasament

Se va completa cu bugetul pe tipul de regiune selectat.

27. Buget – Câmp de intervenție

Se selectează codul 001. Investiții productive generice în întreprinderi mici și mijlocii (denumite în continuare “IMM-uri”) pentru activitățile care nu contribuie la obiectivele de mediu

Se selectează codul 069. Sprijinirea proceselor de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri pentru activitățile care contribuie la obiectivele de mediu

28. Buget – Tip de finanțare

Se selectează codul 01. Grant nerambursabil

29. Graficul cererilor de rambursare

Se va completa tabelul cu cererile de prefinanțare/ plată/ rambursare, cu datele și sumele aferente.

ATENȚIE!

Regulă generală privind încărcarea documentelor însoțitoare: documentele se vor încărca pe secțiuni ale cererilor de finanțare conform precizărilor din tabelul aferent cap. 10.1 al prezentului ghid al solicitantului.

ATENȚIE!Cererea de finanțare nu poate fi încărcată (transmisă) electronic după termenul limită de închidere a apelului pe platforma IMM RECOVER. De asemenea, o Cerere de finanțare care nu a fost transmisă pentru evaluare și evaluată în IMM RECOVER, nu va putea fi transmisă și nu va fi evaluată ulterior, în aplicația MySMIS. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, datele personale ale beneficiarilor vor fi prelucrate în procesul de încărcare a informațiilor în sistemule informatice IMM RECOVER și MySMIS2014. Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu, și/sau pentru interpuși cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesată în evaluarea și implementarea proiectului.

 

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție

4.1 Descriere generală

Procesul de evaluare si selectie constă în parcurgerea următoarelor etape:

 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect;
 • etapa de selecție a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil, în conformitate cu procedura de evaluare și selecție.

Etapele de verificare a conformității administrative  și a eligibilității solicitantului și a proiectului și  de evaluare tehnică și financiară se vor realiza de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC).

Atât realizarea celor trei etape menționate mai sus cât și rezultatele parcurgerii acestora vor fi comunicate solicitantului prin intermediul platformei informatice IMM RECOVER (în caz de nefuncționalitate a platformei electronice, comunicarea va fi făcută în scris, prin fax sau e-mail, în baza informațiilor înscrise de solicitant în Cererea de finanțare).

4.2 Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității

Pentru verificarea conformității administrative a propunerii de proiect este necesară îndeplinirea  următoarelor condiții:

 • cererea de finanțare împreună cu toate documentele însoțitoare (în conformitate cu prevederile cap. 10.1 din prezentul ghid) au fost încărcate electronic, în cadrul platformei informatice IMM RECOVER,  până la termenul limită de depunere precizat în apelul de proiecte și apoi înregistrată de AM POC, în cadrul platformei informatice IMM RECOVER;
 • cererea de finanțare are completate toate câmpurile (unde nu există informații sau nu se aplică se scrie “nu este cazul” sau „-”);
 • toate documentele însoțitoare solicitate respectă cerințele și modelele  din cadrul prezentului Ghid al solicitantului și au fost încărcate în IMM RECOVER;
 • pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările din cadrul grilei de verificare administrative și a eligibilității. În caz contrar, propunerea este respinsă și nu va intra în etapa de evaluare tehnică și financiară.

În cazul constatării unor informații lipsă/ neclarități fată de cele depuse de către solicitant  se pot solicita maxim două clarificări pentru fiecare propunere de proiect. La fiecare dintre solicitările de clarificări, solicitantul trebuie să răspundă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, prin platforma electronică IMM RECOVER.

Dacă în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea scrisorii de solicitare de clarificări, solicitantul nu răspunde, cererea de finanţare este respinsă. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este transmis către Autoritatea de Management în termenul prevăzut.

După încheierea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, solicitantului i se trimite scrisoare de acceptare sau de respingere, după caz (prin IMM RECOVER sau e-mail).

Grila de verificare a conformității administrative, a eligibilității solicitantului și a eligibilității proiectului se regăsește în Anexa 5.1 la prezentul ghid.

ATENȚIE!

Odată cu depunerea Planului de afaceri, solicitanții vor atașa și documentul din care să reiasă calculul indicatorilor financiari, în format .pdf (in IMM RECOVER).

Un proiect va trece din etapa de CAE în cea de ETF, fără a fi condiționat de asteptarea rezultatului pentru celelalte proiecte.

4.3 Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect

Evaluarea criteriilor se va realiza conform grilei de evaluare tehnică și financiară care se regăsește în Anexa 5.2 la prezentul ghid. Evaluarea propunerilor se corelează cu procedura utilizată de IMM RECOVER.

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 60 de puncte, în limita bugetului alocat.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

 1. Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019, ca urmare a crizei COVID –  15 puncte

Se determină cu formula de calcul:

Unde:

 • ∆CA  – reprezintă modificarea cifrei de afaceri la data de 31.12.2020 față de 31.12.2019;
 • CA2019   – reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanțelor;
 • CA2020– reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanțelor;
 • ≥30% – 15 puncte;
 • 20% ÷ 30% – 10 puncte
 • 10% ÷ 20%  – 5 puncte;
 • < 10%  – 0 puncte.

b)       Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019 ținând cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a crizei COVID  – 35 puncte

Se determină cu formula de calcul:

Unde:

 • ∆πop – reprezintă variația profitului operațional la data de 31.12.2020 față de 31.12.2019;
 • πop2019 – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanțelor;
 • πop2020 – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanțelor;
 • ≤ 30% – 35 puncte;
 • 30% ÷ 40% – 25 puncte;
 • 40% ÷ 50% – 15 puncte;
 • 50% ÷ 60% – 10 puncte;
 • 60% ÷ 70% – 5 puncte;
 • >70% – 0 puncte.

c)       Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar  2019 – 30 puncte

Se determină cu relația de calcul:

Unde:

 • Rop2019 – reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2019;
 • πop2019– reprezintă profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019, depuse la Ministerul Finanțelor;
 • CA2019 – reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019.
 • > 30% – 30 puncte;
 • 20% ÷ 30% – 20 puncte;
 • 10% ÷ 20% – 10 puncte;
 • 5% ÷ 10% – 5 puncte;
 • ≤ 5% – 0 puncte.

d)       Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Naţională a României (BNR) – 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte

e)       Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului  – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (anul de referință este 2020, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2020)  – 15 puncte:

Se determină cu formula de calcul:

Unde:

 • ΔW – reprezintă variația productivității muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului și productivitatea din anul referință al proiectului, respectiv anul 2020;
 • WN+3 reprezintă productivitatea muncii realizată în anul trei de implementare a proiectului determinată ca raport între cifra de afaceri realizată în anul 3 de implementare a proiectului și numărul de angajați prevăzuți pentru anul 3 de implementare a proiectului. Numărul de angajați luați în calcul pentru anul 3 de implementare a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul referință 2020;
 • W2020– reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2020 și se determină ca raport între cifra de afaceri din anul 2020 și numărul mediu de angajați deținuți de IMM-uri în anul 2020;
 • ≥15% – 15 puncte;
 • ≥10% < 15% – 7 puncte;
 • < 10%  – 0 puncte;

Criteriu suplimentar

In situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:

 • Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
 • În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi respins.
  • În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2019, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.

4.4 Etapa de selecție a proiectelor

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de minimis, schemei de ajutor de stat și prevederilor OUG nr. 82/2022

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019.

Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale. Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa nr.1 din  Regulamentul delegat  (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

În ceea ce privește valoarea asumată prin analiza DNSH anexată cererii de finanțare, prin care minim 20% din valoarea proiectului este aferentă investiției verzi, ce urmează a fi realizată în cadrul proiectelor, beneficiarii vor trebui să ateste la momentul implementării, respectiv în derularea achizițiilor, îndeplinirea de către serviciile, bunurile sau lucrările în cauză a unor criterii care să ateste caracterul verde, conform analizei DNSH .

În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, AM- POC va încheia contracte de finanțare cu beneficiarii selectați.

Acordarea finanțării se  face pe criterii competitive și de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 60 de puncte.

Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanțare.

ATENȚIE!Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează  pe criterii competitive și este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente: a) punctajul obținut să fie de cel puțin 60 de puncte (punctaj minim de calitate); b) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

Proiectele admise în urma evaluării tehnice și financiare, dar neselectate pentru finanțare se vor constitui în lista de rezervă.

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor privind verificarea administrativă și a eligibilității, respectiv evaluarea tehnică și financiară

AM POC transmite solicitanților prin aplicația electronică IMM RECOVER, Notificările privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, respectiv rezultatul evaluării tehnice și financiare. În cazul în care aplicația electronică IMM RECOVER nu permite, Notificările sunt transmise  prin e-mail/posta/fax la datele de contact menționate în cererea de finanțare. Rezultatele evaluării se publică pe pagina oficială a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în cadrul secțiunii destinată POC și Acțiunii 4.1.1.

Contestaţiile vor fi semnate de către reprezentantul legal al întreprinderii contestatare sau o persoană împuternicită de acesta.

Rezultatul evaluării, aferent fiecărei etape, poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Solicitantul transmite la AM POC contestația prin aplicația electronică IMM RECOVER, în termenul menționat în Notificările privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, respectiv rezultatul evaluării tehnice și financiare (în termen de 30 de zile de la data primirii Notificării). Dacă aplicația electronică nu permite, contestațiile vor fi transmise prin poștă/curier, e-mail sau depuse direct la registratura AM POC . Contestația trebuie să conțină elementele minime ce sunt mentionate în cuprinsul actului contestat – identificarea actului administrativ atacat, datele de identificare ale contestatorului, obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază, semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, dovada calității de împuternicit a contestatorului, persoană fizică sau juridică potrivit legii, în condițiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

Autoritatea de Management soluționează contestațiile depuse împotriva Notificărilor privind rezultatul verificărilor în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor PODGPEC_20, prin Decizie de solutionare a contestatieide admitere în tot sau în parte a contestației sau de respingere a contestației, decizie care este definitivă în sistemul căilor de atac administrative conform prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004. Decizia va fi comunicată contestatorului potrivit prevederilor legale și procedurale. AM POC va încărca decizia și adresa de înaintare a acesteia în aplicația IMM RECOVER sau va transmite prin e-mail/fax/poștă.

Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată doar în fața instanțelor judecătorești competente, în condițiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

 

CAPITOLUL 6. Contractarea și finanțarea proiectelor

În vederea demarării etapei contractuale, AM POC transmite solicitantului o scrisoare care va cuprinde:

– solicitarea cu privire la acceptarea de către solicitant a  finanțării;

– solicitarea de a încărca în platforma electronică MySMIS proiectul și toate documentele pe baza cărora s-a făcut evaluarea în platforma IMM RECOVER, în termen de 5 zile lucrătoare.

Atenție: În vederea contractării, împreună cu lista documentelor obligatorii (prevăzute în tabelul de la Subcap.10.2 Lista de anexe necesare la contractarea proiectelor din cadrul capitolului 10 Anexe al prezentului Ghid), beneficiarul va încărca documentele ce au fost depuse în platforma IMM RECOVER, precum și clarificările necesare în vederea soluționării neconcordanțelor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, dacă este cazul.

AM POC va transmite către solicitant  și formatul standard al contractului de finanțare în scopul completării acestuia.

AM POC va face verificarea documentației de contractare și va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise de către solicitant.

Contractul de finanțare se încheie între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și beneficiarul ajutorului de stat.

În cadrul etapei de contractare, solicitantul poate contesta rezultatul verificării documentației de contractare în condițiile Legii nr. 554/2004. Solicitantul transmite la AM POC contestația, prin aplicația electronică MySMIS2014. Dacă aplicația electronică nu permite, contestațiile vor fi transmise prin e-mail, fax, poștă (cu confirmare) sau depuse direct la registratura AM POC. Procesul de soluționare a contestațiilor aferente etapei de contractare se realizează la nivelul AM POC, care transmite solicitanților Decizia privind soluționarea contestației și adresa de înaintare a acesteia.

Semnarea de către părți se face după verificarea contractului și primirea tuturor avizelor conform prevederilor procedurale în vigoare în conformitate cu prevederile OUG nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene, structurale și de investiții pentru perioada de progamare 2014 – 2020.

Lista documentelor însoțitoare ce trebuie depuse la contractare se află în tabelul de la Subcap.10.2 Lista de anexe necesare la contractarea proiectelor din cadrul capitolului 10 Anexe la prezentul ghid.

În vederea stabilirii unor verificări transparente, ca anexă la prezentul ghid regăsiti Metodologia de verificare a declarației pe proprie raspundere a reprezentantului întreprinderii privind încadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” (Anexa 9).

În 15 zile de la semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a demarat solicitarea avizelor de mediu necesare în implementarea proiectului, în condițiile legii.

Această dovadă poate fi: Dovada depunerii solicitării avizelor, ”Clasarea notificării”, când nu sunt necesare avize de mediu sau „Decizie inițială”, ceea ce atestă faptul că solicitantul a demarat procedura de obținere a avizelor și documentației necesare în vederea implementării proiectului.

AM POC decide rezilierea prezentului contract, în cazul neprezentării, în termenul de 15 zile de la semnarea contractului, a documentelor care dovedesc demararea solicitării avizelor de mediu necesare în implementarea proiectului, în condițiile legii.

 

CAPITOLUL 7. Rambursarea cheltuielilor

Pentru finanțarea proiectelor se utilizează mecanismele de finanțare (prefinanțare, plată, rambursare) stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

7.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare

Mecanismul cererilor de prefinanțare este stabilit prin OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

7.2. Mecanismul cererilor de plată

Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor care implementează proiecte în cadrul acestei acţiuni, conform OUG. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu completările şi modificările ulterioare.

Beneficiarii pot depune cereri de plată, astfel încât numărul total cumulat al acestora să nu depăşească numărul cererilor de rambursare previzionate în contractul de finanţare.

7.3 Rambursarea cheltuielilor

Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu graficul de rambursare a cheltuielilor.

Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar, acesta va transmite cererile de plată/rambursare împreună cu documentele justificative şi rapoartele de progres la AM POC la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare.

Beneficiarii au obligaţia de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora.

AM POC va verifica dacă cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizării obiectivelor proiectului, dacă sunt legale, eligibile, înregistrate în contabilitate şi justificate de documente.

ATENŢIE!Pentru a fi eligibile, toate plăţile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului cu excepția cheltuielilor pentru consultanță aferentă pregătirii prioiectului . Cererea finală nu poate fi decât de rambursare! Plata finală va fi efectuată numai după ce a fost verificată funcţionalitatea proiectului (activele achiziţionate prin proiect sunt puse în funcţiune şi sunt în uz conform scopului proiectului și dețin toate autorizațiile și avizele necesare, în condițiile legii). Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăşi sumele stabilite prin contractul de finanţare. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului şi considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar.

Depunerea cererilor de rambursarecerere încărcată în MySMIS

 • cerere semnată electronic de persoanele autorizate;
 • Documente justificative aferente cheltuielilor cuprinse în cerere încărcate de beneficiar în MySMIS, semnate electronic de persoanele autorizate.

*Notă: Modalităţile de depunere a cererilor de rambursare sunt orientative, urmând a fi detaliate prin instrucţiuni emise de AM POC.

Documentele justificative care trebuie depuse de beneficiar odată cu cererea de rambursare sunt cele prevăzute în contractul de finanțare.

ATENŢIE!

O primă condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să fie o persoană distinctă de beneficiar – externă acestuia – şi totodată, să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate faţă de acesta.

O a doua condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta, în vederea asigurării independenţei opiniei pe care o furnizează, să fie o persoană distinctă de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor/lucrărilor cu privire la care urmează să desfăşoare activitatea de audit şi totodată, să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate față de aceştia.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul furnizorului sau data înregistrată pe chitanţa fiscală.

7.4 Verificarea achizițiilor

Beneficiarul are obligația de a transmite documentele aferente achizițiilor, conform cadrului legal aplicabil, în vigoare şi a prevederilor contractului de finanțare.

Dosarul achiziţiei trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar, potrivit legislaţiei în vigoare în baza căreia a fost derulată procedura de achiziţie, respectiv conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016,  cu modificările şi completările ulterioare. Pentru actele adiţionale încheiate la contractele de achiziţie, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, se vor urma aceleaşi etape de întocmire şi depunere a documentelor ca şi pentru contractul iniţial. Dosarul de achiziţie va cuprinde documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adiţional. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, benficiarii au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese.

ATENŢIE!Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor legislației naționale / europene aplicabile în domeniul achizițiilor conduce la aplicarea de corecții financiare / reduceri procentuale conform legislației în vigoare. În acest sens, solicitantul/beneficiarul va acorda o atenție deosebită pentru a nu diviza achizițiile, înclusiv în domeniul serviciilor de consultanță, cu scopul evitării procedurii competitive prevăzute de Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016,  cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 8. Monitorizarea și controlul

Beneficiarul implementează proiectul, urmărește permanent obținerea rezultatelor estimate și furnizează periodic către AM POC informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;

AM POC analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor și realizarea valorilor indicatorilor asumați, iar în cazul proiectelor de infrastructură și al celor de investiții productive, durabilitatea  acestora, prin:

 • Verificare documentară: Rapoarte de progres și de durabilitate transmise de beneficiar;
 • Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS;
 • Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.

Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres,  la cel mult 3 luni calendaristice, precum şi alte informații și date solicitate de AM POC. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.

Rapoartele de progres transmise de către beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, îndeplinirea de către serviciile, atestarea modului în care bunurile sau lucrările achiziționate îndeplinesc criterii care să ateste caracterul verde, conforma analizei DNSH, rezultatele obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul derulării, astfel încât, prin analiza acestor informații de către ofițerii de monitorizare, să se asigure monitorizarea stadiului implementării.

Rapoartele  de progres trimestriale întocmite de către beneficiari sunt trimise de aceștia la AM POC în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea trimestrului de implementare; primul raport de progres se va depune în trimestrul de implementare următor semnării contractului de finanțare.

În funcţie de calendarul cererilor de plată/rambursare, pe lânga rapoartele trimestriale de progres beneficiarul va întocmi rapoarte de progres care să însoţească fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul va transmite AM POC Raportul de progres final înainte de data depunerii Cererii de rambursare finală, în același format cu Raportul de progres trimestrial.

În ceea ce privește verificarea caracterului verde al investiției, AM POC va publica metodologia pentru retragerea integrală/parțială a finanțării pentru situațiile în care se constată că documentele ce atestă caracterul verde în cadrul proiectului nu sunt în conformitate cu anexa nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Raportul de durabilitate al beneficiarului este întocmit de acesta, conform modelului standard prevăzut ca anexa la contract și este transmis la AM POC anual pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea bilanțului la organele de administrare fiscală, începând cu anul următor finalizării proiectului; Raportul de durabilitate va prezenta situația investitei și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului, conform prevederilor din Regulamentul UE 1303/2013.

Rapoartele de durabilitate vor conține cel puțin următoarele tipuri de date și informații privind:

 • modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;
 • modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului;
 • modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate, îndeplinirea indicatorilor de rezultat în conformitate cu angajamentele asumate prin contractul de finanțare<
 • modul în care bunurile sau lucrările achiziționate îndeplinesc criterii care să ateste caracterul verde.

Analizarea implementării proiectului

AM POC verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:

 • colectării şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;
 • respectarea caracterului verde al investiției;analizării gradului de realizare a indicatorilor;
 • analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la  graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
 • identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.

Vizita AM POC de monitorizare pe parcursul implementării proiectului

 • are în vedere verificarea existenţei fizice şi funcţionalitatea a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de Finanţare;
 • facilitează contactul dintre reprezentanţii AM POC şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;
 • urmăreşte să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare;
 • urmăreşte să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;
 • urmăreşte să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;

Analiza durabilităţii proiectului se realizează de AM POC pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru  a se asigura de  sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 3 ani de la încheierea acestora,  nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:

 • schimbarea substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare  și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;
 • schimbarea asupra  proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
 • încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile;
 • modul în care bunurile sau lucrările achiziționate continua să îndeplinească criterii care să ateste caracterul verde.

Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului

 • se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului şi la entităţile care utilizează echipamentele;
 • are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea  proiectului.

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a AM POC toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării acestuia.

Vizitele de monitorizare la faţa locului, în echipe mixte cu personal din cadrul serviciului  cu atribuţii in verificarea cererilor de rambursare şi/sau experţi externi în perioada de implementare în vederea analizării progresului proiectului, a modului în care proiectele finanțate respectă prevederile schemelor de ajutor de stat/de minimis (acolo unde este cazul), îndeplinirea de către serviciile, bunurile sau lucrările achiziționate a unor criterii care să ateste caracterul verde, conform analizei DNSH,  și condițiile contractuale și elaborează/tehnoredactează rapoarte de vizită la fața locului;

Control și audit

Autoritatea de Management a POC  şi alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control în perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanţare, cât şi până la expirarea termenului de 3 ani de la data plății finale către beneficiar pentru menținerea investiției și 10 ani de la data plății finale către beneficiari pentru verificarea condiției ca investiția să nu fi fost delocalizată în afara Uniunii Europene (art. 71/ Regulament UE 1303/2013).

Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă a proiectului şi să asigure înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de 10 ani de la data  plății finale către beneficiari.

Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 10 ani de la data plații finale către beneficiari.

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor.

În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizează conform prevederilor legale în domeniu.

ATENŢIE!Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minim 10 ani de la data efectuării plății finale toate documentele referitoare la finanțarea primită. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare a finanțării, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a ajutoarelor acordate.

CAPITOLUL 9. Informare și publicitate

Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului UE Nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art. 4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul UE Nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor mentionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/). Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă aplicarea de corecţii financiare.

Informaţii suplimentare privind activitatea de informare şi publicitate care intră în obligaţiile asumate de beneficiar vor fi preluate în anexa aferentă din contractul de finanţare

Eventualele întrebări pot fi trimise la:

email: secretariat.poc@mfe.gov.ro

prin poştă la adresa: Str. D.I. Mendeleev, Nr. 36-38, Sectorul 1, București

CAPITOLUL 10. Documente necesare etapelor de evaluare și contractare a proiectelor

10.1 Lista de anexe necesare la depunerea propunerilor de proiecte în IMM RECOVER/ înregistrarea în MySMIS

Denumire documentModel în anexa/ docuemente anexateSecțiunea MySMIS unde se va încărca documentul
Hotărârea Adunării Generală a asociaților  (AGA)  de aprobare a proiectului pentru participarea la competiție  
Declarație pe propria raspundere privind eligibilitatea solicitantului6 
Declarație de angajament7Solicitant
Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din FEDR 2014-20202.2Buget – Activități și cheltuieli
Declarație că imobilul nu face obiectul unui litigiu2.3Solictant
Declarație pe proprie răspundere privind asimilarea și  încadrarea solicitantului în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii2.4Solicitant
Declarație privind cumulul ajutoarelor de stat și de minimis obținute2.5Solicitant
Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal2.1Solicitant
Declaratie pe proprie raspundere – Solicitantul se va asigura de respectarea normelor GDPR (în cadrul întreprinderii trebuie să fie desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal SAU le va externaliza)  
Deviz estimativ (în cazul modernizării spațiului de producție/servicii) Descrierea investiției
Plan de afaceri. Odata cu depunerea Planului de afaceri, aplicanții vor atașa și documentul din care să reiasă calculul indicatorilor financiari, în format.pdf (in IMM RECOVER).4 
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din Cererea de Finanţare3Buget-Activități și cheltuieli
Contract de concesiune / contract de superficie /contract de comodat/ contract de închiriere) (după caz)  (în cazul închirierii de la o persoană fizică, contractul să fie înregistrat la organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală).  
Situațiile financiare oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit și Pierdere  
Titlu de proprietate/contractul de vânzare – cumpărare aplicabil numai solicitanților care dețin clădirea la momentul depunerii cererii de finanțare. Solicitant
Analiza/ studiul/ documentul constatator a/al ofertelor transmise de furnizor/ importator/ producător prin care se va demonstra contribuția la obiectivele de mediu  
Model Împuternicire11 

În platforma IMM RECOVER este disponibilă o secțiune aferentă încărcării documentelor. Astfel, toate Anexele vor fi încărcate în tab-urile specifice.

ATENȚIE!

În cadrul etapei de depunere a propunerilor de proiecte, solicitantul va depune un deviz estimativ și documente care să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, superficie sau chirie/comodat cu privire la imobilul unde se face investiția.

În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care face investiția, se va încărca documentul care dovedește titlul de proprietate, extrasul de carte funciară și declarația pe proprie răspundere că spațiul nu este grevat de sarcini(…) scanate în același document.

10.2 Lista de documente anexate necesare la contractarea proiectelor

Denumire documentModel în anexa/ documente anexateSecțiune MySMIS
Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului- actualizată6Solicitant
Declarație privind încadrarea solicitantului în categoria întreprinderilor mici și mijlocii – actualizată2.4Solicitant
Declarație privind cumulul ajutoarelor de stat şi de minimis obținute – actualizată2.5Solicitant
Extras de carte funciară, care să probeze faptul că imobilul unde se realizează investiția este liber de orice sarcină (după caz) Solicitant
Cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului Solicitant
Cazier fiscal al reprezentantului legal al solicitantului Solicitant

CAPITOLUL 11.  Documente anexate

Anexa 1

Cerere de finanțare

1. Solicitant

Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus, Funcția Modificare persoană juridică. Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire

 

Tipul organizației – se selectează din nomenclator

 

Cod fiscal

 

Nr. înregistrare

 

Registru – se selectează din nomenclator

 

Cod CAEN – se selectează din nomenclator

 

Data Înființării

 

TVA deductibil: Da/Nu

Public: Da/Nu

REPREZENTANT LEGAL

Nume

 

Prenume

 

Data nasterii

 

CNP

 

Telefon

 

Fax

 

Email

 

SEDIU SOCIAL

Strada

  

Informatii extra

 
LocalitateCod Postal
  
JudetTara
  
TelefonFax
  
EmailPagina Web
  

DATE FINANCIARE

Conturi bancare

IBANContBancaSucursalaAdresa sucursalaSwiftAlte info
 

Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus, Funcția Modificare persoană juridică. Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit

Exerciții financiare

Moneda:

Data inceput perioadaData sfarsit perioadaNumar mediu angajatiCifra de afaceri/Venituri totaleActive totaleProfit NETProfit in exploatareVenituri Cercetare
        

Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus, Funcția Modificare persoană juridică. Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit

FINANTARI

Asistenta acordata

Asistenta acordata

TitluNr.inreg. contractData semnareData incepereData finalizareValoare Totala ProiectEligibil ProiectEligibil BeneficiarSprijin BeneficiarRambursare EfectivaSurse Financiare*MonedaCurs de schimbData curs
              

* se selectează din nomenclator
Asistenta solicitata

Asistenta solicitata

TitluInformatii inregistrare solicitareValoare Totala ProiectEligibil ProiectSurse Financiare*MonedaCurs de schimbData curs
        

* se selectează din nomenclator

2. Atribute proiect

Proiect major DA / NU

Codul comun de identificare (CCI)

 

Proiectul figurează in lista Proiectelor Majore (PM) DA / NU

Proiect fazat DA / NU

Numărul fazei

 

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeana DA / NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC) DA / NU

Codul comun de identificare al planului de acțiune comun

 

Proiectul include finanțare Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Da/Nu

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA / NU

Proiectul este derulat in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU

Proiectul este generator de venit: DA / NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000 DA / NU

Proiectul este relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA/NU

Proiectul este relevant pentru SUERD DA/NU

3. Responsabil de proiect

NumePrenumeFuncție
Se completează cu numele și prenumele managerului de proiectmanager de proiect
TelefonFaxEmail
   

4. Persoana de contact

NumePrenumeFuncție
Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare. Persoana de contact poate fi accesași cu reprezentantul legal sau Managerul de ProiectSe completează cu denumirea funcției pe care o deține persoana de contact desemnată, în cadrul proiectului.
TelefonFaxEmail
   

5. Capacitate solicitant

Se completează atât pentru lider, cât și pentru membrii asocierii

Sursa de cofinanțare

Selectați din nomenclator

Alegeți cod CAEN relevant

Selectați din nomenclator

Capacitate administrativa

Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz,  documente de înființare, acționari, existența unor mecanisme instituționale precum unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabilă să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului).

Capacitate financiara

Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)

Capacitate tehnica

Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului) Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)

Capacitate juridica

Capacitatea juridică (indicați statutul juridic al beneficiarului (solicitantului) care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).

6. Localizare proiect

RegiuneJudetLocalitateInformații proiect 
Automat sistemul va atribui regiunea/regiunile de dezvoltare unde va fi implementat proiectul propus spre finanțare. Dacă proiectul se implementează pe o arie mai largă, care străbate mai multe regiuni, judeţe sau localităţi, se vor menţiona regiunile, judeţele, localităţile.Se va/vor selecta județul/județele   În cazul in care proiectul se implementează la nivel național se vor selecta toate județele.Se va/vor selecta localitatea/localitățileSe va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului, dacă sunt solicitate expres in Ghid 

7. Obiective proiect

Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului

Se va prezenta si descrie obiectivul general ale proiectului; și cu obiectivele specifice ale acestuia care trebuie să fie în concordanță cu cerințele prezentului ghid; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Competitivitate 

Obiective specifice ale proiectului

Nr. crt.Descriere obiective specifice ale proiectului
 Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele trebuie să fie  formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele (output/outcome) prevăzute a se realiza/obţine

8. Rezultate așteptate

Nr. crt.Detalii rezultat
 Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat.

9. Context

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele: Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surseDate generale privind investiția propusăComponentele și activitățile investiției, și modul în care acoperă/soluționează problemele identificate în  secțiunea Justificarea proiectuluiAspecte detaliate legate de locația de implementare a proiectului

10. Justificare

În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente: modalitatea în care finanțarea acordată ajută la dezvoltarea de noi activități, precum și contribuția acestora la crearea de valoare adăugată din punct de vedere  economicprincipalele nevoi/necesități/probleme care justifică intervențiile   Se va prezenta gradul de noutate al produsului/procesului în comparație cu produsele/ procesele existente pe piață la momentul propunerii; impactul implementării proiectului și necesitatea privind obținerea ajutorului nerambursabil; măsura în care rezultatele preconizate a se obține prin implementarea proiectului vor avea piață de desfacere și sunt prezentate beneficiile și avantajele acestora comparativ cu concurența, îmbunătățire/creșterea nivelului tehnologic al întreprinderii solicitante prin achiziționarea de active corporale/necorporale care să sprijine procesul tehnologic comparativ cu tehnologiile existente înaintea demarării proiectului, avantajele și beneficiile fluxului tehnologic inovativ comparativ cu cel existent în întreprindere la momentul solicitării finanțării nerambursabile etc.

11. Sustenabilitate

Descriere:

Se va preciza modul in care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp.: Ce acţiuni/activităţi vor trebui realizate şi/sau continuate după finalizarea proiectuluiCum vor fi realizate aceste acţiuni/activităţi şi ce resurse vor fi necesareNivelul/Statutul de protecţie vizat conform legislaţiei naţionale cu privire la …… (dacă este relevant)Cum, unde şi de cine va fi utilizat echipamentul/locatia/etc. după finalizarea proiectului Alte aspecte relevante

Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante încheiate cu  terțe părți pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a investițiilor care au fost planificate si eventual încheiate, după caz

 

Oferiți detalii cu privire la modul in care va fi gestionata investiția după încheierea proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selecție – administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.

Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul

12. Riscuri

Descriere:

Se vor descrie riscurile și măsurile corespunzătoare de prevenire/gestionare a acestora.

Detaliere riscuri:

Nr. crt.Risc identificatMasuri de atenuare ale riscului
 Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectuluiSe vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat – semnificativ/mediu/mic.

13. Principii orizontale

ȘANSE EGALE

A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, și, dacă este cazul  măsurile minime impuse prin Ghidul solicitantului.

Egalitatea de gen

Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să încorporeze diverse  acţiuni, ca parte integrantă a stadiilor din ciclul de viață al unui proiect, care să reflecte modul în care va fi transpus principiul mai sus menţionat. Respectarea principiului egalităţii de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate. Se vor prezenta. după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea  prevederilor legale în domeniul egalității de gen. Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.

Nediscriminare

Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a modului în care activităţile desfăşurate se supun  reglementărilor care interzic discriminarea. Se completează cu o prezentare a modului în care solicitantul se va asigura că nu există condiții discriminatorii în modalitatea de implementare a proiectului. Prin discriminare se înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 – 2020 – Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii “. Se completează cu o prezentare a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investiţiilor, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spaţii speciale de acces în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la accesul în clădirile şi structurile de utilitate publică).

DEZVOLTARE DURABILĂ

Poluatorul plătește

Se completează prin referirea la modul în care proiectul va  contribui la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează

Protecția biodiversității

În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare. Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor,  diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală. Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuţie la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc…

Utilizarea eficientă a resurselor

Se va completa cu descrierea efectivă a activităţilor din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau  creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora. Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activităţile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau  alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la  sechestrarea carbonului, etc;

Reziliența la dezastre

Se completează cu descrierea modului în care activităţile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor şi alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reţinerea naturală a apei şi reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure.

SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE

Schimbări demografice

Conceptul de „schimbări demografice” descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent  la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de: Îmbătrânirea populației; Rate scăzute ale natalității; Structuri familiale modificate; Migrație. Schimbările demografice impun o serie măsuri proactive, cum ar fi: îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă; sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă, de reconversie profesională și de incluziune socială a femeilor, a tinerilor și a persoanelor în vârstă; furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile și copii, să ofere facilități și îngrijire persoanelor în vârstă;

14. Metodologie

Metodologie

Vor fi descrise/detaliate: managementul proiectului: organizaţiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuţiilor, rolurile persoanelor implicate etc.

15. Descrierea investiției

Descrierea investiției

Se corelează cu cap. Activități previzionate al cererii de finanțare. Se face o descriere generala a proiectului, a activităților/sub-activităților si legătura lor cu rezultatele așteptate din proiect.
 

16. Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice ( plan de afaceri, concepere proiect, etc.)

Se descrie existența studiului/studiilor însoțitor/însoțitoare, dacă este cazul, stadiul obținerii aprobărilor pentru implementarea proiectului, (studiul de evaluare a impactului asupra mediului, autorizaţii/acorduri/avize, alte studii etc.). Alte elemente solicitate prin Ghid

Aspecte administrative, oferind detalii cel putin privind autorizatiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achizitiile publice, etc.

Se va descrie stadiul obţinerii aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi necesare pentru implementarea proiectului.

Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea ce priveste cheltuielile publice nationale, imprumuturi solicitate sau acordate, etc. – a se furniza referinte)

 

In cazul in care proiectul a inceput deja, indicati starea de evolutie a lucrarilor

Se va evalua stadiul actual al lucrărilor derulate anterior (după caz)

17. Nerespectare legislație UE

Proiectul face obiectul unei proceduri juridice pentru nerespectarea legislatiei uniunii?

Da / Nu

Intreprinderea a fost in trecut supusa sau este in prezent supusa unei proceduri de recuperare a sprijinului uniunii ca urmare a delocalizarii unei activitati de productie in afara zonei avizate de program?

Da / Nu

18. Indicatori prestabiliți

Indicatori prestabiliti de rezultat

Nr. crt.Denumire indicatorUnitate masuraValoare referintaAnul de referintaTotalFemeiBarbatiRegiuni dezvoltateRegiuni mai putin dezvoltate 
           

Indicatori prestabiliti de realizare

Nr. crt.Denumire indicatorUnitate masuraAnul de referintaTotalFemeiBarbatiRegiuni dezvoltateRegiuni mai putin dezvoltate 
          

19. Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de rezultat

Nr. crt.Denumire indicatorUnitate masuraAnValoare referintaTotalFemeiBarbati
        

Indicatori suplimentari de realizare

Nr. crt.Denumire indicatorUnitate masuraAnTotalFemeiBarbati
       

20. Plan de achiziții

Datele aferente achizițiilor vor fi incluse în modulul Achiziții din sistemul informatic MySMIS.

Pentru procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii cererii de finanțare se vor completa conform estimărilor, următoarele rubrici: valoare contract, data publicare procedură și data semnare contract.

Nr. crt.Titlu achizitieDescriere achizitieCPVTip contractValoare contractMonedaTip proceduraData publicare proceduraData publicare rezultatData semnare contractData transmitere J.O.U.E 
             

21. Resurse umane implicate

Resurse umane implicate

Se completează pentru toți experții din echipa de proiect cu informații referitoare la rolul în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nomenclator; se completează CV în conformitate cu prevederile OMIPE 721/13.07.2021. CERINŢE FIŞA POSTULUI EDUCAȚIE Descriere   Durata solicitată   EXPERIENȚA Descriere   Durată solicitată   COMPETENȚE Descriere Se va completa cu descrierea competenței specifice LIMBI STRAINE SOLICITATE Limba 1   Înțelegere Se va detalia nivelul de ascultare și scriere Vorbire Se va detalia nivelul de conversatie si pronuntie Scriere Se va detalia nivelul de scriere CURRICULUM VITAE Externalizat Da/nu Angajat de Se va completa cu numele entității angajatoare Prenume și nume   Data nasterii   Cetatenie   Telefon   Fax   Email  

22. Resurse materiale implicate

Resurse materiale implicate

Se va completa în mod similar pentru fiecare locaţie implicată în proiect   Adresa Se va completa cu date referitoare la proveniența resursei, fie cu adresa exactă unde este localizată Extra info Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială Se vor preciza resursele materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect: informațiile privind clădirile unde urmează a se realiza investiția, . Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice. dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;   se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi pentru ce activităţi, justificaţi pe scurt necesitatea achiziţionării noilor echipamente şi pentru care activităţi sunt ele necesare COD ȚARĂ   ȚARĂ   REGIUNE Se va completa cu denumirea regiunii de dezvoltare JUDEȚ   LOCALITATE   COD ZIP   PUS LA DISPOZIȚIE DE Se va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială   Resursa Cantitate UM Partener Se va preciza tipul de resursă materială aferentă activităţilor prevăzute prin proiect Se va completa cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiect Se va completa cu unitatea de măsură Se va completa cu numele entității  ce va asigura resursa …..       …….          

23. Activități previzionate

Titlu activitate/subactivitateData startData încheiereParteneri implicați
    

Detaliere

 

Rezultate previzionate

 

Amplasamente

DenumireAdresă
  

24. Buget – Activități și cheltuieli –

Activitati /CheltuieliDescrierea
cheltuielii
AchizițieU.M.CantitatePret unitar
(fara TVA)
[LEI]
Valoare totala
(fara TVA)
[LEI]
Valoare TVA
[LEI]
Eligibile
[LEI]
TVA Eligibile
[LEI]
Neeligibile
[LEI]
TVA Neeligibile
[LEI]
Public
[LEI]
Nerambursabil
[LEI]
Ajutor de statTip 
ajutor de stat
FurnizatReferinta 
document justificativ
Justificare calcul buget eligibil 
atunci cand este diferit de bugetul total

Se completează de solicitant.

25. Buget – Plan anual de cheltuieli

Se completează pentru fiecare componenta

20142015201620172018
     
20192020202120222023
     
 201520162017201820192020202120222023
Componenta 1         

26. Buget – Amplasament

Justificarea bugetului în funcție de tipul de regiune selectat anterior

Cod regiuneRegiuneCod judeţJudeţBuget eligibil% din totalul bugetului eligibilAjutor de stat% din totalul ajutorului de stat
        

27. Buget – Câmp de interventie

Categorie câmp de interventieBuget% din totalul bugetului
Se selectează din nomenclator  

28. Buget – Tip de finantare

Tip finantareBuget% din totalul bugetului
Se selectează din nomenclator  

ANEXA 2.1

CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. După completare, fișierul se salvează în format PDF (se selectează doar paginile aferente declarației de eligibilitate la depunerea cererii de finanțare), se semnează digital de către reprezentantul legal al solicitantului și se încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare]

[Click pentru a selecta] , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria documentului de identitate] , nr. [Numărul documentului de identitate] , eliberate de [Denumirea autorității emitente] , e-mail [Adresa e-mail], telefon [Nr. telefon] , în calitate de persoană fizică și reprezentant legal/asociat/acționar al[6]:

 1. [Denumirea entității] , CUI/CIF: [CUI/CIF] , adresa sediului social: [Adresa sediului social]
 2. [Denumirea entității] , CUI/CIF: [CUI/CIF] , adresa sediului social: [Adresa sediului social]
 3. [Denumirea entității] , CUI/CIF: [CUI/CIF] , adresa sediului social: [Adresa sediului social]

declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea cererii de finanțare cu titlul [Titlul complet al proiectului], cod SMIS [codul SMIS]  depusă în cadrul apelului de proiecte [Codul apelului de proiecte] , să proceseze datele mele personale/ale societăților pe care le reprezint/ la care dețin acțiuni/ părți sociale, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul AMPOC de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare, selecție și contractare a cererii de finanțare cu titlul  [Titlul complet al proiectului], cod SMIS [codul SMIS]  .

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv  despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic MYSMIS și/sau adresa de e-mail [Adresa e-mail] și/sau fax [Nr. fax] ,

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

[Numele complet al reprezentantului legal]

ANEXA 2.2

Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului propus spre finanțare din FEDR 2014-2020

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE.*i
 
A.1 Denumire                                                                            A.2 Cod identificare fiscală________________________________________________   __________________________Domiciliul fiscalA.3 Județ         A.4 Sector            A.5 Localitate___________  ___________  _______________________________________________________A.6 Strada                                                                                                    A.7 Număr__________________________________________________________  _____________A.8 Bloc                A.9 Scara       A.10 Etaj          A.11 Apt.      A.12 Cod poștal______________  ________   __________       _________    ______________A.13 Telefon             A.14 Fax                          A.15 E-mail________________  ___________________   _________________________________________  

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII

  B.1 Titlul operațiunii       B.2 Numele programului     B.3 Axa prioritară     B.4 Prioritate de investiție       B.5 Data depunerii operațiunii B.6 Cod SMIS proiect   

.*i) Se va completa de către solicitant

C. …………………………………………(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operațiunea menţionată mai sus, la…………………………………….. ………………………(numele Autorităţii de Management), în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil, conform art.316 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulteriore:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA

D. ……………………………………………………………………………….(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operațiunea menţionată mai sus, la………………………………………………………………………………(numele Autorităţii de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, din cadrul operațiunii, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă conform legislației naționale în domeniul fiscal.

Nr. crt.AchiziţiaScopul achiziţiei/activitatea prevăzută în cadrul operațiunii[7]
   
   
   
   
   
   
   
   
   

D.1. Numele și prenumele*)                                                  D.2. Funcția

 _____________________________________________________   ___________________________________________

Semnătura

___________________________________________________________________________________________________

*) se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul

ANEXA 2.3

Declaraţia că imobilul nu face obiectul unui litigiu

Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului), în calitate de  ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al solicitantului) al ……..……………………………………………..……….……………………………… (denumirea solicitantului), declar pe proprie răspundere că

imobilul din  …………………………………………………………………………………………………………………..

în care se va realiza proiectul cu titlul „………………………………………………..” şi numărul de înregistrare electronică …………………… depus la Competiţia ………………… (codul competiției), îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

– nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică,

– nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

În cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea contractului, infrastructura /clădirea) necesară implementării va fi liberă de orice sarcini.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

           Data                                                                    (Reprezentant Legal)

                                                                                                Funcţia

zi…../lună……./an…………….                                                   

                                                                                                Nume și prenume*   

                                                                                                                                                                                                                                                            Semnătură          

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

ANEXA 2.4

DECLARAŢIE

Privind asimilarea și încadrarea solicitantului în categoria  întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii _______________________________________________________________________________

Adresa sediului social _______________________________________________________________________________

Cod unic de înregistrare

_______________________________________________________________________________

Numele şi funcţia

 _______________________________________________________________________________

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B

Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

Întreprindere legată  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii[8]

Exerciţiul financiar de referinţă[9]
Numărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
   
   
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).          Nu           Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)  

Semnătura _______________________________________________

                         (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

  Data întocmirii ………………………

    Semnătura ……………………………

Formularul B

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:

    – secţiunea  A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);

    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referinţă
 Numărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Total active (mii lei/mii €)
1. Datele1întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2 )   
2. Datele cumulate1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)   
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1 (dacă există) – dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)   
TOTAL   

Datele incluse în secţiunea “Total” din tabel trebuie introduse în tabelul “Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din formularul A

1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

Secţiunea A

INTREPRINDERI PARTENERE

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată “fişa de parteneriat” [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A.1

Întreprinderea parteneră – Date de identificareNumărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
Numele sau denumirea întreprinderiiAdresa sediului  socialCod unic de înregistrareNumele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
Total   

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza “fişei de parteneriat”, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea “Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi “fişe privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

FIŞA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ________________________________________________________________________________

Adresa sediului social ________________________________________________________________________________

Codul unic de înregistrare ________________________________________________________________________________

Numele, prenumele şi funcţia ________________________________________________________________________________

preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent   

2.Date referitoare la întreprinderea legată

Perioada de referinţă
 Numărul mediu anual de salariaţi[10]Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
Total   

NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele  întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere . Dacă este necesar, se va adăuga  „fişa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută[11] de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat –A.2

ProcentNumărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale[12] (mii lei/mii €)
Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.   

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

Secţiunea B

ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:

 Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

 Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare1.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1

 Numărul mediu anual de salariaţi2Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
Total   

Datele introduse în secţiunea “Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul„Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
Întreprinderea legată  (denumire/date de identificare)Adresa sediului socialCod unic de inregistrareNumele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent
A.   
B.   
C.   
D.   
E.   

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o “fişă de parteneriat” trebuie adăugate la secţiunea A.

1 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004.

2 În cazul în care în situaţiile financiare anuale  consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o “fişă privind legătura dintre întreprinderi” şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2

Întreprinderea numărul:Numărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
1. *)   
2. *)   
3. *)   
4. *)   
5. *)   
Total   

NOTĂ

Datele rezultate în secţiunea “Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate)

*) Ataşaţi câte o “fişă privind legătura dintre întreprinderi” pentru fiecare întreprindere.

FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. ………….. din tabelul B2, secţiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ________________________________________________________________________________

Adresa sediului social ________________________________________________________________________________

Codul unic de înregistrare ________________________________________________________________________________

Numele, prenumele şi funcţia ________________________________________________________________________________

preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent   

Date referitoare la întreprindere

Perioada de referinţă
 Numărul mediu anual de salariaţi1Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
Total   

 Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi “fişa de parteneriat” trebuie introduse în secţiunea A.

1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale  consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

ANEXA 2.5

DECLARAŢIA  PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT ȘI DE MINIMIS OBȚINUTE

Subsemnatul <numele reprezentantului legal / persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <……> nr. <…………>, eliberat/ă de <……………>, CNP <…………>, având <funcţia> în cadrul <denumirea întreprinderii>, în calitate de beneficiar al proiectului <titlu proiect>, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:

Anul înființării:

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului:

Cod Unic de Înregistrare (CUI):

Contul IBAN în care se solicită transferarea ajutorului de stat (lei) <cont IBAN> deschis la <denumirea băncii>[13].

Forma juridică: <se va completa cu forma jurifică (unitate administrativ-teritorială, societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, fundație etc.)>

Capitalul social : <se va completa cu valoarea capitalului social> lei, deținut de[14]:

<denumirea persoanei fizice/ juridice><procent deținut> %

<denumirea persoanei fizice/ juridice><procent deținut> %

Obiectul principal de activitate: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului >

Cod CAEN: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului >

Obiectul secundar de activitate[15]: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului>

Cod CAEN: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului>

Numărul mediu scriptic anual de persoane angajate (în anul fiscal anterior): <se va completa conform situațiilor financiare>

Cifră de afaceri / venituri totale (conform ultimei situații financiare anuale): <se va completa conform situațiilor financiare> lei

Valoare active totale (conform ultimei situații financiare anuale)[16]: <se va completa conform situațiilor financiare>lei

Date privind ajutoarele de stat:

|_| Nu am mai beneficiat de ajutoare de stat și de minimis din surse locale, naționale, comunitare sau din alte surse.

|_| Am beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat și de minimis, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri naționale sau comunitare, după cum urmează:

– ajutoare de stat primite în cadrul unor scheme de ajutor pentru aceleași costuri eligibile cu cele menționate în Schema de ajutor de stat:                             

NNr. crt.  Data acordării ajutorului de stat și de minimis (an/lună/zi)Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de stat  și de minimisForma ajutorului de stat  și de minimis    Furnizorul ajutorului de stat  și de minimis    Sursa și actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțare Suma acordată (euro)    Suma acordată (lei)  
1       
2       

<Denumirea întreprinderii>, prin reprezentantul său legal, <numele reprezentantului legal>, declară că prin cumulul ajutoarelor regionale pentru investiții care fac obiectul unei notificări,  cumulate cu alte tipuri de ajutoare, în condițiile specificate la punctul 20 din Cadrul Temporar COVID-19, cu cele acordate în cadrul prezentului apel de proiecte nu poate depăși în niciun caz 100 % din costurile eligibile.  

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Semnătură,

ANEXA 3

Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din

Cererea de Finanţare

Nota de fundamentare trebuie să conţină:

– Justificări/fundamentări pentru valorile solicitate (pentru lucrări şi bunuri din cererea de finanţare depusă);

– Preţurile orientative care au stat la baza fundamentărilor;

– Oferte de preţ, care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative (minim 2 oferte – se transmit împreună cu nota de fundamentare, scanate, în format electronic – se acceptă și print screen de pe site-urile oficiale sau cataloage etc.).

Datele din nota de fundamentare trebuie să fie corelate cu  tabelul 47  Plan de achiziții  şi tabelul 50 Buget, activități și cheltuieli din cererea de finanțare.

CodDenumire cheltuială (conform tabelului 8.1)Număr    Preţuri orientative (lei)  Fundamentare 2 oferte- se va trece doar numărul de înregistrare oferte la solicitantJustificare privind necesitatea acestor cheltuieli în proiect pentru atingerea obiectivelor   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

           Data                                                                             (Reprezentant Legal)

                                                                                                Funcţie 

zi…../lună……./an…………….                                                   

                                                                                                Nume și prenume*   

                                                                                                Semnătura

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

                                                                                    ANEXA 4

Model plan de afaceri

Secțiunea 2: Propunerea de proiect

 1. Informații solicitant

Denumire întreprindere…………

Adresa completa a sediului social     

Cod unic de înregistrare        

Nr înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului,

 • Scop

Această secțiune trebuie să descrie motivul inițierii proiectului, indicând beneficiile scontate.

 • Situația inițială actuală a activității solicitantului

Această secțiune include, dar nu se limitează la:

• o analiză a resurselor, competențelor și capacităților solicitantului;

• managementul și organizarea entității;

• problemele strategice și provocările cu care se confruntă organizația.

 • Obiective

Această secțiune trebuie să definească produsul/procesul și rezultatele care urmează să fie realizate de proiect pentru a fi rentabil. Obiectivele trebuie să fie clare, specifice, măsurabile, realizabile, acceptabile, realiste, legate de timp.

 • Analiza mediului extern

Această secțiune include, acolo unde este cazul:

• o descriere a sectorului relativ și a caracteristicilor sale economice și de mediu;

• factorii de schimbare a sectorului,

• factorii cheie de succes ai sectorului,

• perspective sectoriale,

 • Analiza SWOT

Această secțiune trebuie să prezinte punctele tari și punctele slabe (interne) și oportunitățile și amenințările (externe) cu care se confruntă organizația.

 •  Etape și ținte pentru dezvoltarea activităților din cadrul proiectului

Această secțiune trebuie să identifice etapele principale, începutul și sfârșitul programat al acestora (a se vedea diagrama GANTT).

 • Bugetul proiectului

Se va completa documentul de ma jos

 1. Contribuția proiectului la obiectivele de mediu

Se va descrie în detaliu cum fiecare investiție din cadrul proiectului contribuie la obiectivele de mediu în conformitate cu prevederile Anexei I din  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

 • Identificarea riscurilor

Această secțiune trebuie să identifice riscurile și ipotezele/scenariile. De asemenea, trebuie să indice riscurile și analiza riscurilor, consecințele riscurilor și probabilitatea apariției acestora, precum și identificarea măsurilor corective pentru a aborda riscurile și impactul acestora asupra proiectului.

Risc identificatCuantificarea risculuiRăspuns la riscMonitorizare de risc si răspuns/gestionare
    
    
 • PROIECŢII FINANCIARE

Se va completa documentul de ma jos

ANEXA 5.1

FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI A ELIGIBILITĂȚII

Competiţia POC – Acțiunea 4.1.1  Investiții în activități productive

Tip de proiect: Investiții în activități productive

Nume și prenume evaluator____________________________________ Data ___________

DATE DE IDENTIFICARE

Număr de înregistrare (IMM RECOVER): 
Entitatea solicitantă: 
Titlul proiectului: 
Acronim: 
Tipul proiectului: 
Domeniul și subdomeniul  de investiții 
CRITERII 
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVEDANUSe verifică în cadrulObservații
Cererea de finanțare are toate câmpurile completate conform modelului transmis  (acolo unde nu este cazul se va completa cu”-„ sau „nu este cazul”) și respectă indicațiile de completare din cadrul Cap. 3.  Cererea de finanțare din IMMRECOVER 
Solicitantul a încărcat în IMMRECOVER toate documentele însoțitoare solicitate, conform prevederilor ghidului solicitantului Cap. 10.1 Lista de anexe necesare la depunerea proiectului și respectă modelele prezentate în Ghidul solicitantului: conținutul documentelor este corespunzător celor descrise în model, au semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal și se află în termen de valabilitate la depunerea proiectului (în cazul documentelor care au termen de expirare)  IMMRECOVER 
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUIDANUSe verifică în cadrul 
Data de înființare a întreprinderii este mai mică sau egală cu 31.12.2018  IMM RECOVERpreia platforma automat informația cu privire la data de înființare a întreprinderii, tipul de întreprindere
Valoarea grantului solicitat nu depășeste de 5 ori valoarea cifrei de afaceri înregistrată în anul 2019    
Intreprinderea a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019  IMM RECOVER 
Hotărârea Adunării Generală  a asociaților  (AGA)  de aprobare a proiectului pentru participarea la competiție    
Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului  Anexa 6 
Declarație de angajament  Anexa 7 
Declarație pe proprie răspundere privind asimilarea și încadrarea solicitantului în categoria întreprinderilor mici și mijlocii  Anexa 2.4 
Declarație privind cumulul ajutoarelor de stat şi de minimis obținute  Anexa 2.5 
Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  Anexa 2.1 
Solicitantul se va asigura de respectarea normelor GDPR (în cadrul întreprinderii trebuie să fie desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal SAU le va externaliza)  Declaratie pe proprie raspundere. 
Solicitantul nu se află într-una din situațiile descrise în Anexa 6 – declarația de eligibilitate, anexă la prezentul ghid  Anexa 6 
Solicitantul a demonstrat dreptul de proprietate, concesiune, superficie, comodat,  chirie asupra imobilului unde se face investiția   Documentele însoțitoare (contract de concesiune, superficie, comodat,  închiriere, titlul de proprietate etc.)
ELIGIBILITATEA PROPUNERII DE PROIECTDANUSe verifică în cadrul 
Obiectivele propunerii de proiect sunt în conformitate cu obiectivul specific al prezentului apel de proiecte  Cererea de finanțare – Obiective proiect 
Domeniul de investiții al propunerii se corelează cu sectoarele de activitate ale întreprinderii (cod CAEN autorizat) declarate ca relevante pentru proiect  Cererea de finanțare – Capacitate solicitant 
Proiectul va fi implementat în  România  Cererea de finanțare – Localizare proiect 
Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din FEDR 2014-2020  Anexa 2.2 
Declarație pe proprie răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu (unde este cazul)  Anexa 2.3 
Deviz estimativ (în cazul modernizării spațiului de producție/servicii)    
Plan de afaceri (în cadrul acestuia, solicitantul trebuie să demonstreze că spațiul de producție/servicii contribuie la obiectivele de mediu, dacă este cazul)  Anexa 4 
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare; ofertele de preț  Anexa 3 
Titlu de proprietate – aplicabil doar solicitanţilor care deţin clădirea în care se va realiza investiția la momentul depunerii cererii de finanţare.    
Situațiile financiare oficiale pe ultimii  doi  ani fiscali încheiați, inclusiv Contul de Profit și Pierdere    
Ajutorul de stat ce urmează a fi acordat se încadrează în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis/stat conform  verificărilor  din Regas    
Proiectul conține activități eligibile, din cele definite la subcapitolul 1.3 –Tipuri de activități eligibile, din prezentul Ghid  Cerere de finanțare – Activități previzionate 
Investiția aferenta proiectului se încadrează în unul din codurile CAEN prevăzute la punctul 2.2  Anexa 6 
Valoarea finanțării nerambursabile solicitate  se încadrează în limitele permise  Cerere de finanțare – Buget 
Perioada de implementare a proiectului  se încadrează în durata maximă permisă, respectiv 31.12.2023.  Cerere de finanțare – Activități previzionate – 
Indicatorii prestabiliți și cei suplimentari selectați de aplicant dintre cei menționați la Cap. 1.7 Indicatori, al prezentului ghid, respectă următoarele cerințe: Valoarea inițială = 0Unitatea de măsură este conformă Toți indicatorii obligatorii au fost selectațiToate campurile aferente unui indicator au fost completate (unitatea de masura, valoare de referinta, anul de referință, valoare tinta, procentele aferente LDR, MDR etc.).  Cererea de Finanțare –  Indicatori prestabiliti, Indicatori suplimentari 
Documentul din care să reiasă calculul indicatorilor financiari în format .pdf  Anexa 4 
Solicitantul  a depus un singur proiect în cadrul cererii de propuneri de proiecte în cadrul prezentului apel de proiecte.  IMM RECOVER 
Se verifică dacă întreprinderea NU ESTE  în dificultate, conform Anexei 9, în anul 2019.     IMM RECOVERDacă întreprinderea este în dificultate în anul 2019, proiecul va fi respins.
Au fost completate toate capitolele din Planul de afaceri  Anexa 4 
Solicitantul a demonstrat contribuția proiectului la obiectivele de mediu conform Anexei nr.1 din  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2139 AL COMISIEI din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.  Anexa 4 


ANEXA 5.2

GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

 Criteriu  Punctaj maxim
1Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.201915 puncte
 ≥30%  15 puncte
 ≥20 < 30%   10 puncte
 ≥10 < 20%   5 puncte
 < 10%   0 puncte
2Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 in raport cu anul 2019 ținând cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a crizei COVID 35 puncte
 ≤ 30%35 puncte
 >30 ≤40%  25 puncte
 >40 ≤ 50%  15 puncte
 >50 ≤ 60%  10 puncte
 >60 ≤ 70%   5 puncte
 >70%  0 puncte
3Rata rentabilității activității operaționale în anul 201930 puncte
 >30%30 puncte
 ≥20 < 30% 20 puncte
 ≥10% < 20% 10 puncte
 >5% < 10% 5 puncte
 ≤ 5%0 puncte
4Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Naţională a României (BNR) [17]     5 puncte
 Sold negativ  5 puncte
 Sold pozitiv  0 puncte
5Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate* trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) 10 puncte
 ≥15%   10 puncte
 ≥10% < 15%  5 puncte
 < 10%   0 puncte

Criteriu suplimentar

In situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat

ANEXA 6

Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului

Subsemnatul (numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului)______________, posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberată de _______, CNP _____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________, în calitate de (funcţia reprezentantului legal al solicitantului), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:

 1. Ca IMM solicitant ma incadrez in categoriile de solicitanti eligibili, asa cum sunt acestia definiti in prezentul ghid al solicitantului.
 2. IMM-ul pe care il reprezint nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice.
 3. IMM-ul pe care il reprezint nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru acelaşi proiect/obiectiv (activități -costuri eligibile).  De asemenea, mă angajez să informez de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate asupra oricărei situaţii care contravine aspectelor mai sus menţionate, survenite ulterior transmiterii cererii de finanţare şi/sau pe perioada implementării proiectului.
 4. IMM-ul pe care il reprezint este direct responsabila de pregătirea, managementul si realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabila pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului.
 5. IMM-ul pe care il reprezint nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care institutia a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
 6. Ca reprezentant legal al solicitantului nu am suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni.
 7. Ca reprezentant legal al solicitantului nu am comis greşeli grave în conduita profesională, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi.
 8. Ca reprezentant legal al solicitantului nu am fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.
 9. Ca reprezentant legal al solicitantului nu am fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului din cauza nerespectarii obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar.
 10. Ca reprezentant legal al solicitantului nu sunt subiectul unui conflict de interese  (definit conform Legii 161/2003), nu am fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională si de asemenea nu am fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau pentru săvârşirea altor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
 11. Ca reprezentant legal al solicitantului mă angajez să nu furnizez informaţii incorecte  care pot genera inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management (AM) în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
 12. Declar, cunoscând dispoziţiile din Codul Penal cu privire la falsul în înscrisuride asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.
 13. IMM-ul pe care îl reprezint îndeplinește condiţiile sau cerinţele specifice acţiunii pentru care este lansat apelul.
 14. Proiectul conţine activităţi eligibile specifice şi necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;
 15. Proiectul se implementează pe teritoriul României.
 16. Prin proiect nu se solicită finanțare pentru susținerea directă a activităților de export către terțe țări sau către alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export);
 1. Proiectul pentru care se solicită finanţare respectă prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, , dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții.
 2. Proiectul respectă principiul egalității de șanse și că va preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, se va ține seama și de accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

 Proiectul nu va utiliza cu precădere produse naționale în detrimentul produselor importate, urmând a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor.

 1. Activităţile şi cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului cu titlul:”…………………………………………………………………………”şi numărul de înregistrare electronică …………………….,depus în  cadrul apelului ……………….) codul apelului:
 2. Nu au mai fost şi nu sunt finanţate din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elveţiene) sau din partea instituțiilor financiare internaționale (dubla finanțare) integral sau parțial, in ultimii 5 ani, pentru aceleași activități (costuri eligibile);
 3. Nu au fost şi nu fac obiectul unei alte solicitări de sprijin financiar din fonduri publice (inclusiv UE, norvegiene, elvetiene) sau din partea instituțiilor financiare internaţionale (dublă finanţare), integral sau parţial, la momentul depunerii cererii de finanțare, pentru aceleași activități (costuri eligibile).
 4. IMM-ul pe care îl reprezint

(i) nu este residentă în scopuri fiscale sau este încorporată în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;

(ii) nu este controlată, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;

(iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; şi

(iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;

De asemenea mă angajez să informez AMPOC asupra oricărei situaţii care contravine aspectelor mai sus menţionate ulterior transmiterii cererii de finanţare şi /sau pe perioada de implementării proiectului.

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>.

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

  <denumire solicitant>Reprezentant legal   <funcţie reprezentant legal > <nume, prenume reprezentant legal*>
 <semnătură reprezentant legal>  
Data : <zz/ll/aa>   

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

Anexa 7

Declaratie de angajament

Subsemnatul (numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului)______________, posesor al CI seria _______, nr. _________, eliberată de _______, CNP _____________/ paşaport nr. ___________, eliberat de ____________, în calitate de (funcţia reprezentantului legal al solicitantului), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că institutia pe care o reprezint poate dovedi că are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului şi mă angajez:

1.   să asigur condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului şi să acord sprijin echipei de management şi implementare în luarea deciziilor legate de proiect;

2.   să asigur contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţez costurile neeligibile care îmi revin, aferente proiectului;

3.   sa finanţez cheltuielile care îmi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;

4.   să nu încerc să obţin informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţez personalul OI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie .

5.   să menţin rezultatul proiectului, natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea şi să asigur exploatarea şi mentenanţa conform prevederilor din ghidul solicitantulului;

6.   să asigur folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect;

7.   să ataşez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final realizat de un auditor extern, care  certifica faptul că proiectul este implementat în locaţia menţionată în contract, că este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare

8.   să asigur capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);

De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toate condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, precum şi în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului.

Data:  Reprezentant legal

Prenume şi Nume:                                 

Semnătura:

ANEXA 8

Model

CONTRACT DE FINANŢARE


PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

NR:

BENEFICIAR:

TITLUL PROIECTULUI

Cod SMIS 2014+

            CONTRACT DE FINANŢARE

1. Părţile

Ministerul……………………., în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, cu sediul în str. …………………….., nr……., localitatea……………….., județul………………., România, cod poștal…………., telefon……………, fax……………, poștă electronică:…………………….., cod fiscal…………………, reprezentat de domnul ……………….., în calitate de ministru al.., denumit în cele ce urmează AM POC

şi

[Persoana juridică]…………………………………………………………… , cod de identificare fiscală

…………….. , înregistrată la …………………………  sub   nr………… /….. /………. ,   cu sediul în

localitatea………………………………………… , str……………………………………………………. nr……………………………………………………..

sector/judeţul    ……………………………………     România,   telefon    …………………………     fax

…………………. , poştă electronică………………………………………………. reprezentată legal prin

……………………………………………… (funcţia deţinută………………………………… ),

identificat prin………………………………………………….. în calitate de Beneficiar al finanţării,

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare, în următoarele condiţii:

2. Precizări prealabile

(1) În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

 • cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
 • cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 • termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
 • Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.
 • În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare.
 • În înţelesul prezentului Contract de Finanţare, atunci când există şi parteneri, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor.
 • Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract.

CONDIŢII GENERALE

Articolul 1 – Obiectul Contractului de Finanţare

 • Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM POC, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+>  intitulat: (titlul proiectului) denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanţare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
 • Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi în legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.
 • AM POC se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

Articolul 2 – Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului

 • Contractul de Finanţare produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
 • Perioada de implementare a Proiectului este de…..luni, de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
 • Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părţilor, în conformitate cu prevederile art. 10 – Modificări şi completări şi/sau a Anexei 1 – Condiţii specifice.
 • Contractul de Finanţare îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operaţional Competitivitate, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
 • În cazul proiectelor care includ investiţii productive sau de infrastructură şi care nu sunt co-finanţate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari de la efectuarea plaţii finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.

(6) În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 – Valoarea contractului

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de ………………………………………………………………………………………………………………………. lei

(valoarea în litere), după cum urmează:

După caz

 (pentru proiecte negeneratoare de venituri)

Valoarea totalăValoarea totală eligibilăValoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMTValoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţionalValoarea co-finanţării eligibile a BeneficiaruluiValoarea ne­eligibilă inclusiv TVA
(lei)(lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)
123456789
         

(pentru proiecte generatoare de venituri)

Valoa-Valoa-ValoareaValoareaValoareaValoareaValoareaValoa-
reareaveniturilornecesară deeligibilă eligibilăco-finan-rea ne
totalătotalănetefinanţarenerambursabilănerambur-ţarii eligi--eligi-
 eligibi-generate  din sabilă dinbile a Be-bilă in-
     FEDR/FC/FSEbugetulneficiaru-clusiv
        naţionalluiTVA
(lei)(lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)
12345678910111213
             

(2)  AM POC acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de   LEI

(valoarea în litere reprezentând suma coloanelor 3 şi 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau suma coloanelor 7 şi 9 din tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri) echivalentă cu  [valoarea] % din valoarea totală eligibilă aprobată.

 • În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar[18]
 • Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare – Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor la contract.
 • În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2/5[19], după caz, din tabelul de mai sus, finanţarea nerambursabilă prevăzută la aliniatul (2) se va reduce corespunzător.

Articolul 4 – Eligibilitatea cheltuielilor

(1)  Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :

 • Legislaţia naţională şi europeană aplicabila
 • Ghidul unic al Solicitantului/Ghiduri ale solicitantului specifice fiecărui apel de proiecte
 • Prezentul Contract de Finanţare
 • (d) Instrucțiunile AM POC, pentru Contractele de finanțare semnate, după data publicării acestora

(2)  Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanţare.

Articolul 5 – Acordarea si recuperarea prefinanţării

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condiţiile legislaţiei în vigoare, conform Secţiunii “Acordarea şi recuperarea prefinanţării” din Anexa 1 – Condiţii Specifice, după caz.

Articolul 6 – Rambursarea / plata cheltuielilor

 • Rambursarea sau plata se va realiza de către AMPOC în conformitate cu Secţiunea “Condiţii de rambursare şi plata cheltuielilor” din Anexa 1 – Condiţii Specifice, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM POC.
 • În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Secţiunea „d” “Condiţii specifice Programului Operaţional” din Anexa 1 – Condiţii Specifice, AM POC va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se  întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de  întrerupere a acestora să poată depăşi 10 zile lucrătoare.
 • După autorizarea cheltuielilor, AMPOC va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care AMPOC dispune de resurse în conturile sale, şi va informa Beneficiarul și AM POC cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plată.
 • Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 • AMPOC va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AMPOC sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7- Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului

 • Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.
 • Beneficiarul are obligaţia de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia şi de a realiza toate activităţile prevăzute în Anexa 2 -Cererea de Finanţare, fără a depăşi perioada de implementare.
 • Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM POC, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului.
 • Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
 • Beneficiarul şi/sau partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia AM POC sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
 • În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin.(5), Beneficiarul şi membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către AMPOC /organismul abilitat şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentaţie în locul respectiv.
 • Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AMPOC sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
 • Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului Operaţional Competitivitate sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
 • În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) şi (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă cheltuielilor pentru care sunt documente lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
 •   Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru
  care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014.
 • Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform articolului 3.
 • Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
 • În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de produse, servicii ori lucrări, beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi, în cazul în care beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.
 • Beneficiarul are obligaţia întocmirii Rapoartelor de Progres şi a Cererilor de Rambursare şi, după caz, a Cererilor de Plată, şi de a pune la dispoziţia AM POC documentele justificative ce însoţesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi verificate de către AM POC în vederea efectuării rambursării/plăţii de către  aceasta.
 • Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum şi pentru asigurarea durabilităţii, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AMPOC, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanţare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
 • Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 – Cererea de Finanţare, referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
 • Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
 • Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AMPOC, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional Competitivitate şi/sau a Proiectului implementat.
 • Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfăşurării activităţilor proiectului, conform Cererii de Finanţare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanţare.
 • Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare,comunicare și publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 2 – Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 3 – Măsuri de informare, comunicare și publicitate
 • Beneficiarul/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AMPOC, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
 • Beneficiarul este obligat să informeze AMPOC despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanţare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AM POC să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Anexei 1 – Condiţii Specifice.
 • Beneficiarul are obligaţia de a informa AMPOC în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AMPOC:
 • schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 • schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 • înlocuirea reprezentantului legal;
 • Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. AMPOC va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acestora.
 • În cazul în care se realizează verificări la faţa locului, Beneficiarul este obligat să participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AMPOC.
 • Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.
 • În cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forţei majore, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forţa majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
 • În cazul în care proiectul include investiţii în infrastructură sau producţie, beneficiarul (cu excepția situației în  care beneficiarul este un IMM) are obligaţia de a nu delocaliza activitatea de producţie în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale. În cazul în care  contribuția din  partea fondurilor ESI ia forma unui ajutor de stat perioada de 10 ani se înlocuiește cu termenul limită aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat.

Articolul 8 – Drepturile şi obligaţiile AMPOC

 • AM POC are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
 • AM POC are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia
  Europeană şi orice altă autoritate competentă.
 • AM POC are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
 • AM POC are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi cererile de plată în conformitate cu Secţiunile aferente din Anexa 1 – Condiţii Specifice.
 • AM POC are obligaţia de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract de Finanţare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de Prefinanţare la AM POC, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
 • AM POC are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
 • AM POC are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului şi prevenirii neregulilor.
 • AM POC are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare.
 • În situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
 • AM POC are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
 • AM POC va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului Operaţional Competitivitate prin intermediul mijloacelor publice de informare.
 • AM POC are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 9 – Contractarea şi cesiunea

 • În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
 • Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

Articolul 10 – Modificări şi completări

 • Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanţare, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare, cu excepţiile menţionate la alin. (7) al prezentului articol.
 • În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite AM POC cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de AM POC. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
 • AM POC răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adiţional, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
 • În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.
 • Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
 • Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
 • Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanţare poate fi modificat prin notificarea adresată AM POC în următoarele situaţii:

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare,  cu condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operaţional având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menţionate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;

        (b)modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiaşi capitol
bugetar, între tipurile de cheltuieli;

 • înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului acolo unde este cazul;
 • modificarea graficului de activităţi fără să depăşească perioada de implementare a Proiectului;
 • modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;
 • alte situaţii prevăzute în Anexa 1 – Condiţii Specifice din prezentul Contract.
 •  Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data înregistrării la AM POC dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de AM POC.
 • Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei, după cum urmează:
 • De către AM POC, la solicitarea Beneficiarului, în cazul insuficienţei fondurilor;
 • De către AM POC în cazul incidenţei articolului 8 din OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare ;
 • De către AM POC/Beneficiar în caz de forţă majoră.

Articolul 11 – Conflictul de interese

 • Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secţiunea 2, din OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Părţile din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Beneficiarii au obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislaţia în domeniul achizițiilor.

Articolul 12 – Nereguli

 • Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor în conformitate cu OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM POC identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene AM POC aplică reduceri procentuale/corecții financiare/declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
 • Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată şi nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli neeligibile, beneficiarul/partenerii vor fi notificaţi de către AMPOC cu privire la obligaţia restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În  situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 13 – Monitorizarea

 • Monitorizarea Contractului de Finanţare este realizată de către AM POC în conformitate cu prevederile Anexei 4 – Monitorizarea şi raportarea.

Articolul 14 – Forţa majoră

 • Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
 • Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
 • Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile.
 • Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
 • Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
 • Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
 • În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanţare.

Articolul 15 – Încetarea Contractului de Finanţare şi recuperarea sumelor plătite

 • Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor prezentului contract.
 • AM POC poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 • în situaţia în care Beneficiarul nu a început implementarea Contractului într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare în cazul în care AMPOC şi-a respectat obligaţiile legale/contractuale;
 • în situaţia în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanţare și după caz, la data semnării contractului de finanțare conform cerințelor de acordare a finanțării prevăzute în Ghidul Solicitantului;
 • Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2);
 • Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru aceleaşi costuri în ultimii 5 ani, după caz;
 • Prezentul Contract poate înceta prin acordul părţilor cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă este cazul.
 • În situaţia încălcării prevederilor art. 7 alin. (28), contribuţia din partea fondurilor ESI se recuperează.

Articolul 16 – Soluţionarea litigiilor

 • Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanţare.
 • În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele româneşti competente.

Articolul 17 Transparența

(1)  Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.           

(2) Următoarele elemente, asa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:                    

      (a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum o adresă de email şi număr de telefon – funcţionate pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;

      (b) valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate şi intensitatea sprijinului, exprimate atât ca suma concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;

      (c)dimensiunea şi caracteristicile ale beneficiarilor proiectului;

      (d) informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;

      (e)rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzatoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;

      (f)denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;

     (g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a investiţiilor în infrastructură sau producţie – informaţii conform contractului de finanţare, respectiv conform condiţiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.

Articolul 18 Confidențialitate

(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secţiunilor, respectiv informaţiilor din proiect menţionate explicit în Anexa 1,   având   în   vedere   că   publicarea   acestora   aduce   atingere,  principiului concurenţei loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării inclusă în anexa menționată.

 (2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:

 • informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante in acest sens,

      b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația

Articolul 19 Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Articolul 20 Publicarea datelor

 •  Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AMPOC: denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, categoriile de beneficiari, precum şi plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare. În completarea celor menționate se adaugă și informațiile stipulate la art. 17, alin 2. Publicarea datelor trebuie să respecte prevederile art 19.
  • Beneficiarul are obligația publicării pe site-ul propriu a informațiilor  referitoare la  denumirea contractorilor implicați în implementarea prezentului contract de finanțare, la obiectul și la valorile respectivelor contracte de achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
  • Beneficiarul se obligă, ca în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării proiectului, să publice pe site-ul propriu rezultatele obținute prin prezentul proiect și să notifice în acest sens autoritatea de management responsabilă.
  • Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de sustenabilitate/durabilitate a proiectului să asigure vizibilitatea rezultatelor conform alin. (3) al prezentului articol.

Articolul 21 – Corespondenţa

(1)  Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va face exclusiv prin MySMIS 2014, cu excepţia situaţiei prevăzute de art.7, alin. (27) din prezentul contract, caz în care corespondenţa se trimite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar:…………………

Pentru AM POC

(2) AMPOC poate comunica precizări referitoare la modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanţare.

Articolul 22 – Legea aplicabilă şi limba utilizată

 • Legea care guvernează acest Contract de Finanţare şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.
 • Limba acestui Contract de Finanţare este limba română.

Articolul 23 – Anexele Contractului

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte integrantă a prezentului Contract de Finanţare, având aceeaşi forţă juridică:

Anexa 1 – Condiţii Specifice, din care fac parte:

 • Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor
 • Acordarea şi recuperarea prefinanţării
 • Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor
 • Condiţii aferente Programului Operaţional Competitivitate

Anexa 2 – Cererea de Finanţare, din care fac parte:

 • Bugetul Proiectului
 • Calendarul estimativ al achiziţiilor
 • Indicatori
 • Graficul de activităţi
 • Echipa de management şi experţi pe termen lung

Anexa 3 – Măsuri de informare, comunicare și publicitate

Anexa 4 – Monitorizarea şi raportarea

Anexa 5 – Acordul încheiat între Beneficiar şi Parteneri

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condiţiile Specifice faţă de cele Generale, precum şi asupra celorlalte anexe.

Articolul 24 – Dispoziţii finale

Prezentul Contract de finanțare este elaborat într-un singur exemplar, semnat electronic de toate

părțile și transmis prin sistemul electronic MySMIS 2014.

Pentru Autoritatea de Management                                         Pentru Beneficiar

Nume:……………………                                                                  Nume:………………….

Funcţie:…………………………………………………………………            Funcţie:……………….

Semnătura:……………………..                                               Semnătura:………….

Data:                                                                                 Data

ANEXA 1

(la contractul de finanțare)

CONTRACT DE FINANȚARE

-Condiții Specifice-

(a) Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de ………………………………………………………………………………………………………………………. lei

(valoarea în litere), după cum urmează:

După caz

 (pentru proiecte care intră sub incidența ajutorului de stat/minimis – beneficiari privați)

Valoarea totalăValoarea finanțării nerambursabile acordateValoare ajutor de stat (acordat conform schemei de ajutor de stat aprobată prin act administrativ/nr/data……..))Valoarea ajutor de minimis (acordat conform schemei de minimis aprobată prin (act administrativ/nr/data……..)
(lei)(lei)(lei)(lei)
    

(b) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor*

Nr. cereriiTipul Cererii***Data estimată de transmitere a Cererii către AM POC (zz/ll/an)**Valoare estimată aferentă cererii, din care (lei)
Valoarea eligibilăValoarea finanțării nerambursabile solicitate
1Cerere de rambursare intermediară   
2Cerere de rambursare finală   
 TOTAL (LEI)   

* Beneficiarul are obligaţia de a actualiza graficul în conformitate cu art.10 din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

** Se va estima ca data calendaristică

*** Se va indica tipul cererii depuse: Cerere de prefinanțare/plată/rambursare intermediară/rambursare finală

(c) Acordarea și recuperarea prefinanțării, dacă este cazul

(1).Pentru beneficiarii care nu primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis:

a) depunerea de către beneficiar a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde: suma solicitată, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat şi/sau a partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanţare;

b) existența conturilor deschise, pe numele beneficiarului/ pentru activitățile proprii unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării, conform activităţilor asumate în contractul de finanţare;

–   Transferul fondurilor se va efectua în lei în următoarele conturi:

Cont pentru cerere de prefinanțare

cod IBAN: –        

Titular cont: –

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: –

c) depunerea unei cereri de rambursare în vederea justificării prefinanţării acordate anterior (cu excepția primei tranșe de prefinanțare).

(2) Pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis cu condiţia îndeplinirii cumulativ a cerinţelor prevăzute la pct.1 şi cu constituirea unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o instituţie financiară nebancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, valoarea cumulată a tranşelor de prefinanţare nu poate depăşi 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operaţiune. Beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/minims li se poate acorda prefinanţare într-o singură tranşă de maxim 40% din contribuţia publică eligibilă a proiectului.

(3)     Solicitările privind acordarea tranşelor de prefinanţare, cu excepţia primei solicitări, includ obligatoriu, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (3), sumele rambursabile rămase necheltuite din FEDR şi cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat şi neincluse în cererea/cererile de rambursare aferentă/aferente tranşei anterioare de prefinanţare. În situaţia în care AM POC e constată erori în raportul de justificare a prefinanţării, aferent tranşei/tranşelor anterioare, poate sista acordarea următoarelor tranşe de prefinanţare.

(4)   Suma efectiv transferată de către AM POC, aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, nu poate fi mai mare decât diferenţa dintre valoarea maximă a tranşei de prefinanţare reglementată la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă şi prefinanţarea nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din tranşa anterioară.

(5)      Beneficiarul care a depus cerere de prefinanţare conform alin. (1) are obligaţia depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum de minim 50% din valoarea acesteia în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat prefinanţarea în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare.

(6)     Beneficiarul care nu a depus cererea de rambursare în termenul prevăzut la alin. (5) este obligat să justifice utilizarea prefinanţării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanţare.

(7) Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a prefinanţării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia conform alin. (5) și (6).

(8)   În cazul în care beneficiarul nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut la alin.(5), AM POC recuperează întreaga sumă acordată ca tranşă de prefinanţare şi nejustificată..

(9) AMPOC notifică beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor prevăzute la alin. (7).

(10) În cazul în care beneficiarul nu restituie AM POC sumele prevăzute la alin. (9) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, AM POC emite decizia de recuperare a prefinanţării, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.

(11)   Titlul de creanţă prevăzut la alin. (10) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune  la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat (AM POC)

(12)   Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă.

(13) Debitorul are obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(14)   Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (13).

(15) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (9), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (13) până la data stingerii acesteia.

(16) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (9), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, AM POC va comunica titlul executoriu împreună cu dovada comunicării acestuia organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită precum şi procedura de compensare potrivit Legii nr. 207/2015.

(17)   Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (9) prin executare silită, în temeiul titlului executoriu, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.

(18)   În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (15), AM POC va calcula cuantumul acesteia şi va emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (16) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(19)   Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării.

(20)   Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (17).

(21)  Acolo unde OUG nr. 40/2015 cu modificările si completările ulterioare nu dispune, dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(22)   Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarulare obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta.

(23)   Sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiar în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

(24)   Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (23) și alin. (3) corespunzătoare sumelor de prefinanțare rămase disponibile în conturi, și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AM POC și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanțării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.

(25)   În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul, sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate conform alin. (24) și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, AM POC are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării publice asigurate din bugetul de stat, cel mai târziu la cererea de rambursare finală.

(d) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor

 • în vederea soluționării acesteia în termenul legal.
 • Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

Cont pentru cerere de plată

cod IBAN:                                

Titular cont:

Denumire/adresa Trezoreriei:

    Cont pentru cerere de rambursare

    cod IBAN:                                            

 Titular cont:

Denumire/adresa Trezoreriei:

Daca Beneficiarul efectuează plata în valută, va solicita la rambursare contravaloarea în lei, la cursul comunicat de BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută, conform Art.10 lit f) din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

 • Proiectului şi respectă regulile naţionale şi comunitare de eligibilitate, conform reglementărilor în vigoare.

Mecanismul decontării cererilor de plată

.

(4) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3), AMPOC efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, AMPOC virează beneficiarului/ valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, AMPOC transmite beneficiarului o notificare întocmită distinct pe numele fiecăruia dintre aceştia. În vederea asigurării unui management financiar riguros, în situaţia în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecţii din cereri de rambursare, AMPOC diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererea de plată, în aceste situaţie beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.

(5) Notificarea prevăzută la alin. (4) va conţine cel puţin elementele din modelul prevăzut în Formularele  nr. 3 – Notificare aferentă cererii de plată nr…, anexa nr. 3 din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

(6) Beneficiarul va depune o copie a notificării/notificărilor la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile.

(7) Beneficiarul prevăzut la art. 17 alin. (2) şi (3) din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte/stat privind plata salariilor, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element, pentru suma totală virată de către AMPOC şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1) din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

(8) Operaţiunile prevăzute la alin. ( 7) se efectuează de către beneficiar în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (4)

 (9) Sumele virate beneficiarului/ pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.

(10) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de către AMPOC, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. ( 4) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

(11) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AMPOC conform alin. ( 4), beneficiarul are obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AM POC, în care sunt incluse sumele din facturile, statele privind plata salariilor decontate prin cererea de plată..

(12) Beneficiarul are obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

(13) Beneficiarul este responsabil de utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică utilizarea lor.

(14) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, AMPOC notifică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora.

(15) Nerespectarea prevederilor alin. ( 11) de către beneficiar constituie încălcarea contractului/ordinului/deciziei de finanţare, AMPOC putând decide rezilierea acestuia.

 (16) AMPOC autorizează, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. ( 11) şi notifică beneficiarul, evidenţiind distinct sumele aferente FEDR şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat.

 (17) Din valoarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.

(18) În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, AMPOC/ constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, AMPOC transmite beneficiarului o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită.

(19) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. ( 18) şi la alin. (12) nu poate depăşi 5 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. ( 14) şi ( 16).

(20) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor alin. ( 18), se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

(e) Condiții specifice  Programului Operațional Competitivitate

Eligibilitatea cheltuielilor

 • Proiectului prevăzută la art. 2 alin (2) din Condiții generale, va fi suportată  de către Beneficiar.

Rambursarea / plata cheltuielilor

ȚintăDată limită (se stabilește la 1,5 ani)Procentul cheltuielilor eligibile solicitate în cererile de rambursare, raportate la valoarea eligibilă a proiectului
1(1,5 ani de la data începerii proiectului)100%
2(3 ani de la data începerii proiectului) 
3(4,5 ani de la data începerii proiectului) 
 • 3) nu sunt respectate, valoarea eligibilă a proiectului poate  fi diminuată cu valoarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică nelansate la data limită a realizării țintei. În acest scop, beneficiarul va transmite situația procedurilor de atribuire prevăzute în proiect în termen de 5 (cinci) zile de la data limită a realizării țintei conform tabelului de mai sus și AM POC va iniția actul adițional în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea situației.
 •  de Rambursare/Cererea de Plată/Cererea de rambursare aferentă cererii de plată se depune prin intermediul aplicaţiei MySMIS.

Documentele justificative scanate se vor prezenta pe fișiere distincte, ordonate pe categoria respectivă de cheltuieli, denumite pe scurt, conform conţinutului acestora. .

În funcţie de tipul cererii, se depun:

Contractul de executare lucrări/ contract de vânzare/cumpărare autentificat pentru clădire/spațiu /furnizare bunuri/ prestare servicii şi, după caz, acte adiționale, împreună cu dosarul de achiziţii întocmit conform prevederilor legale în vigoare;

(b) ÎN CAZUL APLICĂRII MECANISMULUI DE PLATĂ, cererea de plată va fi însoţită de următoarele documente:

Contractul de achiziţie/ contract de vânzare/cumpărare autentificat pentru clădire/spațiu /acordul-cadru şi, după caz, acte adiționale, împreună cu dosarul de achiziţie întocmit conform prevederilor legale în vigoare;

(c) ÎN CAZUL ÎN CARE SE APLICĂ MECANISMUL DE PLATĂ, cererea de rambursare aferentă cererii de plată va fi însoţită de următoarele documente:

Pentru toate documentele incluse în dosarul cererii de rambursare/ cererii de plată/ cererii de rambursare aferentă cererii de plată, redactate în alte limbi, se va anexa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.

Beneficiarul are obligaţia de a transmite electronic documentele aferente cererii de rambursare/ cererii de plată/ cererii de rambursarea aferentă cererii de plată. 

Pentru actele adiţionale/contractele subsecvente încheiate la contractele de achiziţie/acodurile cadru, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, beneficiarii vor urma aceleaşi proceduri de întocmire a documentelor ca şi pentru contractul-acordul cadru iniţial. Dosarul de achiziţie va cuprinde documentele justificative în baza căruia a fost încheiat aceste documente.

Alte obligații ale beneficiarului specifice Programului Operațional Competitivitate

 • să declare toate veniturile direct realizate în timpul implementării Proiectului, ca rezultat al acestei implementări şi nepreconizate la data aprobării acestuia.
 • emise conform legii .

Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor

Modificarea Contractului de Finanțare

 • Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu acordul prealabil al AM POC, și fără a afecta obiectivul Proiectului, prin act adițional cu respectarea Condițiilor generale și specifice.

Dezangajare

Încetarea contractului de finanțare

 • îşi rezervă dreptul de a  decide rezilierea prezentului contract, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului, în următoarele cazuri:

a) nu respectă termenele şi condiţiile pentru acordarea tranşelor de prefinantare şi/sau recuperarea prefinanţării, conform prevederilor legale si contractuale;

b) nu depune cererile de rambursare, precum şi cererile de rambursare aferente cererilor de plată/prefinantare pentru cheltuielile efectuate, în termenele şi formatul prevăzut de prezentul contract de finanţare şi în conformitate cu documentele subsecvente emise de AM POC în vederea implementării proiectului.

c) nu prezintă, în termenul asumat, dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului (clădire/spațiul) unde se face investiția.

 • va proceda la rezoluţiunea contractului.
 • Proiectului se aplică legislaţia specifică şi regulile specifice aplicabile privind dubla finanţare a cheltuielilor, aplicabile proiectelor finanţate din POC.
 • POC isi rezerva dreptul de a decide rezilierea prezentului contract si pentru alte cazuri impuse de legislatia aplicabilă Contractului si care nu au fost cuprinse in situaţiile de mai sus.

Publicarea datelor

 • denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare a acestuia, precum şi orice alte documente cu condiţia de a nu se aduce atingere prevederilor legale.

  Subcontractarea şi cesiunea

Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor

(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situaţie definită ca atare în legislaţia naţională şi comunitară. Părţile contractante se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a identifica si evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia comunitara si naţională în vigoare şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate, potenţiala, actuala sau consumată.

(2) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaţilor Beneficiarului, precum şi angajaţilor AM POC implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract de finanţare.

(3) AMPOC îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar sunt potrivite şi de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilităţi. În aceste situaţii, AM POC poate impune sancţiuni administrative sau/si financiare proporţionale cu gravitatea abaterii şi tinand cont de imprejurarile si circumstantele in care s-a constatat abaterea.

(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) – (3) se completează cu regulile în materia conflictului de interese prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 Nereguli si fraude

(1) Termenii ”neregulă” şi „fraudă” au înţelesul dat si în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013.

(2) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/ partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform acordului de parteneriat.

(3) AM POC poate suspenda aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi, în mod subsecvent, poate suspenda plata/rambursarea sumelor solicitate de beneficiar, în condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (2) din OUG 66/2011, respectiv doar în situaţia în care organul de urmărire penală, transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată.

 Acordarea finanţării în condiţiile ajutorului de minimis/ ajutorului de stat

ANEXA 3

(la contractul de finanțare)

Măsurile de informare, comunicare și publicitate

Măsurile de informare,comunicare și publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului (UE) Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele

 • Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.
 • Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru informare şi comunicare şi aplicarea unor sancţiuni conform prevederilor legislației europene.
 • Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea Beneficiarului, titlul și rezumatul Proiectului, valoarea totală a finanţării şi valoarea cheltuielilor eligibile, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia.
 • Beneficiarul este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre proiect (dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare în sediul acestuia.
 • Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020”. Prin materiale de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte produse prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.
 • Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.
 • Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menţioneze pe ultima copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data publicării, elementele de vizibilitate menţionate la alin. (5), precum şi textul “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
 • Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate vor conţine obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” șiun link către site-ul web al Programului Operațional Competitivitate, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: „Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro).
 • Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate vor avea inscripţionate titlul programului/proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, precum și menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”.
 • Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt:
 • 2,5m x 1 m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane;
 • 4 m x 1,5 m pentru o sală mai mare sau în exterior.
 • În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea mai vizibilă pentru public un autocolant (dimensiune recomandată 90mm x 50mm) care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020. De asemenea, autocolantul trebuie să conțină numele proiectului şi menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”. Pentru produsele cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opţionale.
 • Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate.
 • La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, vor fi publicate în mass-media (inclusiv media online) și pe site-ul instituției/ întreprinderii (dacă există un astfel de site)anunţuri sau comunicate de presă Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunţul de început al proiectului şi la cererea de rambursare finală pentru anunţul de finalizare al proiectului.Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute. Dovada apariţiei comunicatelor/ anunţurilor/ ştirilor rezultate se face cu fotocopii, print screen, fotografii, exemplare originale ale materialelor tipărite şamd.
 • Informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunţ de presă):
 • Sigla Uniunii Europene (în stânga sus);
 • Sigla Guvernului României va fi plasată la mijloc, sus;
 • Sigla Instrumentelor Structurale în România va fi plasată în colţul din dreapta sus.
 • Menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”.

Notă: În cazul în care există, sigla proiectului/ beneficiarului va fi aşezată conform indicațiilor din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România, secţiunea – Reguli generale de identitate vizuală http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf.

ANEXA 4

(la contractul de finanțare) 

Monitorizarea şi raportarea

 • Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează periodic către AM POC informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;
 • AM POC analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructură și al celor de investiții productive, durabilitatea  acestora, prin:
  • Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;
  • Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS;
  • Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.[20]
 • Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres,  la cel mult 3 luni calendaristice, precum şi alte informații și date ori de câte ori se vor solicita în scris de AM POC. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
 • Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către AM POC, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru de implementare a proiectului/perioade decise de AM POC pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.
 • Rapoartele de progres pot  conține cel puțin următoarele tipuri de date și informații:
 • modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;
 • date privind stadiul achizițiilor;
 • date privind stadiul activităților;
 • date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit;
 • date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului;
 • date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AMPOC relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional;
 • date privind participanții FSE/YEI la intrarea și ieșirea din operațiune;
 • date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor;
 • informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare.
 • Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, după depunerea situațiilor financiare la ANAF, pe întreaga perioada de durabilitate  a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
 • Rapoartele de durabilitate vor conține cel puțin următoarele tipuri date și informații privind:
 • modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;
 • modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului;
 • modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate.
 • Analizarea implementării proiectului

AM POC verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:

 1. colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;
  1. analizării gradului de realizare a indicatorilor;
  1. analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la  graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
  1. identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.
 2. Vizita AM POC de monitorizare pe parcursul implementării proiectului
 3. are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de Finanţare;
 4. facilitează contactul dintre reprezentanţii AM POC şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;
 5. urmăreşte:
 6. să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare;
 7. să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;
 8. să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;
 •  Analizarea durabilităţii proiectului

Se realizează de AM POC pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru  a se asigura de  sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 3- ani de la încheierea acestora,  nu au fost afectate de nicio modificare din categoria celor  enuntate mai jos, respectiv:

 1. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare  și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;
 2. o schimbare asupra  proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
 3. încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.
 4. Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului
 1. se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului;
 2. are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea  proiectului.
 3. Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a AM POC toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării acestuia.

ANEXA 9

Metodologie de verificare a declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului întreprinderii privind încadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” în anul 2019

Din punct de vedere procedural, etapele de parcurs vizează:

 • Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului întreprinderii cu privire la faptul că aceasta nu se încadrează în categoria „întreprindere în dificultate” şi nu se află în procedură de insolvenţă va fi anexată Cererii de finanţare ca parte din Declaraţia de eligibilitate.
 • Evaluarea Cererii de finanţare:
 • administrativ se verifică existenta declaraţiei de eligibilitate

tehnic se verifică corectitudinea declaraţiei menţionate anterior prin aplicarea metodologiei de calcul, în funcţie de tipul de întreprindere, având în vedere datele cuprinse în Situaţiile financiare anuale care au fost anexate la Cererea de finanţare.

 • Contractarea:
 • în cazul în care, la momentul contractării, întreprinderea deţine un nou set de situaţii financiare, le depune la Autoritatea de Management care reia verificarea eligibilităţii conform metodologiei.

Ghidul solicitantului condiţii specifice /Contractul de finanţare va include, după caz, prevederi care să impună respectarea criteriului de eligibilitate începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, precum şi pe perioada de implementare şi durabilitate a proiectului, în condiţiile stabilite prin Ghid/Contract.

 • Monitorizarea:

în principiu, încadrarea în categoria de întreprindere în dificultate se verifică la acordarea ajutorului (respectiv la semnarea Contractului de finanţare). Pentru proiectele cu perioadă de implementare mai mare de 2 ani, care presupun finanţare semnificativă (conform aprecierii Autorităţii de Management) este indicat ca verificarea privind încadrarea în categoria „întreprindere în dificultate”/procedură de insolvenţă sa fie reluată după anul 2 de implementare sau după ce 50% din valoarea eligibilă a proiectului a fost rambursată. în cazul în care se constată că întreprinderea se încadrează în categoria de „întreprindere în dificultate” sau se află în procedură de insolvenţă se va trece la aplicarea procedurii de recuperare a ajutorului.

Prevederi Reg. (UE) nr. 651/2014                         Elemente metodologice/transpunere regulament

Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat o întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:Analiza întreprinderii/calculele de verificare se fac conform datelor din situaţiile financiare anuale complete încheiate pentru anul 2019 (conform cu Normele de închidere a exerciţiului financiar), aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal
a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. în sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE[21], iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentarIntreprinderea nu este în dificultate dacă: Pierderi de capital <50% x Capital social subscris şi vărsat unde: Pierderi de capital = Pierderi reportate + (+/-) Rezultatul exerciţiului financiar + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve -^Rezultatul exerciţiului financiar poate fi Profit sau Pierdere exerciţiu financiar -^Pierderea se ia în calcul cu semnul (-) Calculul se aplică întreprinderilor cu vechime mai mare de 3 ani[22] de tipul Societate pe acţiuni (SA), Societate cu răspundere limitată (SRL) şi Societate în comandită pe acţiuni (SCA). Exemplu: Capital social subscris şi vărsat 2 060 000,00 Prime de capital                               0,00 Rezerve din reevaluare                    0,00 Rezerve                                 3 000 000,00 Pierderi reportate (neacoperite) 3 000 608,02 Pierderi exerciţiu financiar     1 006 176,41
Pierderi de capital (valoare absolută)Jumătate din capitalMai mult de jumătate din Capitalul social subscris şi vărsat a dispărut din cauza pierderilor acumulate?Întreprinderea este în dificultate?
Pierderi reportate + (+/-) Rezultatul exerciţiului financiar + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve =              1 006 784,4350% x Capital social     subscris = 1 030 000,001 006 784,43 < 1 030 000,00                      NUNU
b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. în sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.Se calculează ca la pct. a). Calculul se aplică întreprinderilor vechime mai mare de 3 ani de tipul Societate în nume colectiv (SNC) şi Societate în comandită simplă (SCS).
c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi.Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului pentru a se identifica eventuale decizii de insolvenţă şi se verifică Buletinul procedurilor de insolvenţă pe site-ul Ministerului justiţiei – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.oortal
d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.Se consultă pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare -restructurare) şi aplicaţia informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care aceasta devine funcţională).
e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; Şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.întreprinderea nu este în dificultate dacă: 0 <Datorii totale/Total Capitaluri proprii <7,5 şi EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile >1,0 Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea                                                 Calculul se aplică întreprinderilor mari.

ANEXA 10

Apartenenţa domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balantei comerciale, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica  
   
 
 
10 Industria alimentară (secțiunea C) 1011 Productia si conservarea carnii negativ 1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare pozitiv 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) negativ 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor negativ 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor negativ 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume pozitiv 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor negativ 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor pozitiv 1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare negativ 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor negativ 1052 Fabricarea inghetatei negativ 1061 Fabricarea produselor de morarit negativ 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon pozitiv 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie negativ 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie pozitiv 1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare negativ 1081 Fabricarea zaharului negativ 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase negativ 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei negativ 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor negativ 1085 Fabricarea de mancaruri preparate pozitiv 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice negativ 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. negativ 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma negativ 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie pozitiv 13 Fabricarea produselor textile (secțiunea C) 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile pozitiv 1320 Productia de tesaturi pozitiv 1330 Finisarea materialelor textile pozitiv 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare pozitiv 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) pozitiv 1393 Fabricarea de covoare si mochete pozitiv 1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase pozitiv 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte negativ 1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile pozitiv 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. pozitiv 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte (secțiunea C) 1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele pozitiv 1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru pozitiv 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) pozitiv 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp pozitiv 1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. pozitiv 1420 Fabricarea articolelor din blana negativ 1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie pozitiv 1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte pozitiv 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor (secțiunea C) 1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor pozitiv 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament pozitiv 1520 Fabricarea incaltamintei pozitiv 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite (secțiunea C) 1610 Taierea si rindeluirea lemnului pozitiv 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn pozitiv 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri pozitiv 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii pozitiv 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn pozitiv 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite pozitiv 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie (secțiunea C) 1711 Fabricarea celulozei negativ 1712 Fabricarea hartiei si cartonului pozitiv 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton negativ 1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton negativ 1723 Fabricarea articolelor de papetarie negativ 1724 Fabricarea tapetului negativ 1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. pozitiv 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor (secțiunea C) 1811 Tiparirea ziarelor pozitiv 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. negativ 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire pozitiv 1814 Legatorie si servicii conexe pozitiv 1820 Reproducerea inregistrarilor negativ 19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (secțiunea C) 1910 Fabricarea produselor de cocserie negativ 1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului negativ 20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice (secțiunea C) 2011 Fabricarea gazelor industriale negativ 2012 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor pozitiv 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza pozitiv 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza negativ 2015 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase negativ 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare pozitiv 2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare pozitiv 2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice negativ 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor negativ 2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere negativ 2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) pozitiv 2052 Fabricarea cleiurilor pozitiv 2053 Fabricarea uleiurilor esentiale pozitiv 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. negativ 2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale pozitiv 21 Fabricarea produselor farmaceutice  de baza si a preparatelor farmaceutice (secțiunea C) 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza pozitiv 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice negativ 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice (secțiunea C) 2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor pozitiv 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc pozitiv 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic negativ 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic negativ 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii pozitiv 2229 Fabricarea altor produse din material plastic pozitiv 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (secțiunea C) 2311 Fabricarea sticlei plate negativ 2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate negativ 2313 Fabricarea articolelor din sticla negativ 2314 Fabricarea fibrelor din sticla pozitiv 2319 Fabricarea de sticlarie tehnica pozitiv 2320 Fabricarea de produse refractare negativ 2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica negativ 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa negativ 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental pozitiv 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica pozitiv 2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica pozitiv 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica pozitiv 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. negativ 2351 Fabricarea cimentului negativ 2352 Fabricarea varului si ipsosului negativ 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii negativ 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii negativ 2363 Fabricarea betonului negativ 2364 Fabricarea mortarului negativ 2365 Fabricarea produselor din azbociment negativ 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos pozitiv 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei negativ 2391 Fabricarea de produse abrazive negativ 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. pozitiv 24 Industria metalurgica (secțiunea C) 2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje pozitiv 2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel pozitiv 2431 Tragere la rece a barelor negativ 2432 Laminare la rece a benzilor inguste pozitiv 2433 Productia de profile obtinute la rece negativ 2434 Trefilarea firelor la rece pozitiv 2441 Productia metalelor pretioase pozitiv 2442 Metalurgia aluminiului pozitiv 2443 Productia plumbului, zincului si cositorului pozitiv 2444 Metalurgia cuprului negativ 2445 Productia altor metale neferoase pozitiv 2446 Prelucrarea combustibililor nucleari … 2451 Turnarea fontei pozitiv 2452 Turnarea otelului pozitiv 2453 Turnarea metalelor neferoase usoare pozitiv 2454 Turnarea altor metale neferoase pozitiv 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii (secțiunea C) 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice pozitiv 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal pozitiv 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala pozitiv 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice pozitiv 2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) pozitiv 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor negativ 2561 Tratarea si acoperirea metalelor pozitiv 2562 Operatiuni de mecanica generala pozitiv 2571 Fabricarea produselor de taiat pozitiv 2572 Fabricarea articolelor de feronerie pozitiv 2573 Fabricarea uneltelor pozitiv 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel pozitiv 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal negativ 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri negativ 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe pozitiv 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. pozitiv 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice (secțiunea C) 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) pozitiv 2612 Fabricarea altor componente electronice pozitiv 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice pozitiv 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii pozitiv 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum pozitiv 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie pozitiv 2652 Productia de ceasuri negativ 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie negativ 2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice pozitiv 2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor … 27 Fabricarea echipamentelor electrice (secțiunea C) 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii pozitiv 2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii pozitiv 2720 Fabricarea de acumulatori si baterii negativ 2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica pozitiv 2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice negativ 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice pozitiv 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat pozitiv 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice pozitiv 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice negativ 2790 Fabricarea altor echipamente electrice pozitiv 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. (secțiunea C) 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) pozitiv 2812 Fabricarea de motoare hidraulice pozitiv 2813 Fabricarea de pompe si compresoare pozitiv 2814 Fabricarea de articole de robinetarie pozitiv 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie pozitiv 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor pozitiv 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat pozitiv 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) pozitiv 2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric pozitiv 2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic pozitiv 2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. pozitiv 2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere pozitiv 2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului pozitiv 2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. pozitiv 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie pozitiv 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii pozitiv 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului pozitiv 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei pozitiv 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului negativ 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului pozitiv 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. pozitiv 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor (secțiunea C) 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier pozitiv 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci negativ 2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule pozitiv 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule pozitiv 30 Fabricarea altor mijloace de transport (secțiunea C) 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare pozitiv 3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement pozitiv 3020 Fabricarea materialului rulant pozitiv 3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale pozitiv 3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupta negativ 3091 Fabricarea de motociclete pozitiv 3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi pozitiv 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. pozitiv 31 Fabricarea de mobila (secțiunea C) 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine pozitiv 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii negativ 3103 Fabricarea de saltele si somiere negativ 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. pozitiv 32 Alte activitati industriale n.c.a. (secțiunea C) 3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase pozitiv 3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare pozitiv 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale pozitiv 3230 Fabricarea articolelor pentru sport pozitiv 3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor pozitiv 3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator pozitiv 3291 Fabricarea maturilor si periilor pozitiv 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. pozitiv 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor (secțiunea C) 3311 Repararea articolelor fabricate din metal pozitiv 3312 Repararea masinilor pozitiv 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice negativ 3314 Repararea echipamentelor electrice negativ 3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor pozitiv 3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale pozitiv 3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. negativ 3319 Repararea altor echipamente pozitiv 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale negativ 41 Constructii de cladiri (secțiunea F) 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale negativ 42 Lucrari de geniu civil (secțiunea F) 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor negativ 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane negativ 4213 Costructia de poduri si tuneluri negativ 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide negativ 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii negativ 4291 Constructii hidrotehnice pozitiv 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a pozitiv 43 Lucrari speciale de constructii (secțiunea F) 4311 Lucrari de demolare a constructiilor negativ 4312 Lucrari de pregatire a terenului negativ 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii negativ 4321 Lucrari de instalatii electrice negativ 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat negativ 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii pozitiv 4331 Lucrari de ipsoserie negativ 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie negativ 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor pozitiv 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri pozitiv 4339 Alte lucrari de finisare negativ 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii negativ 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. negativ 49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte (secțiunea H) 4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata negativ 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata pozitiv 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori negativ 4932 Transporturi cu taxiuri pozitiv 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a pozitiv 4941 Transporturi rutiere de marfuri pozitiv 4942 Servicii de mutare pozitiv 4950 Transporturi prin conducte pozitiv 52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi (secțiunea H) 5210 Depozitari negativ 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre pozitiv 5222 Activitati de servicii anexe transportului pe apa pozitiv 5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene pozitiv 5224 Manipulari pozitiv 5229 Alte activitati anexe transporturilor pozitiv 53 Activitati de posta si de curier (secțiunea H)
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal pozitiv 5320 Alte activitati postale si de curier pozitiv 55 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare (secțiunea I) 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare pozitiv 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata negativ 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere negativ 5590 Alte servicii de cazare negativ 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie (secțiunea I) 5610 Restaurante negativ 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente negativ 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a. negativ 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor negativ 85 Învățământ (secțiunea P) 8510 Invatamant prescolar negativ 8520 Invatamant primar negativ 8531 Invatamant secundar general negativ 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional negativ 8541 invatamant superior non- universitar negativ 8542 invatamant superior universitar negativ 8551 invatamant in domeniul sportiv si recreational negativ 8552 invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, si alte domenii) negativ 8553 Scoli de conducere (pilotaj) pozitiv 8559 Alte forme de invatamant n.c.a. negativ 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant pozitiv 86 Actvitati referitoare la sanatatea umana (secțiunea Q) 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca negativ 8621 Activitati de asistenta medicala generala negativ 8622 Activitati de asistenta medicala specializata negativ 8623 Activitati de asistenta stomatologica negativ 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana pozitiv 87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare (secțiunea Q) 8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala negativ 8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure negativ 8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. negativ 88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare (secțiunea Q) 8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure pozitiv 8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii negativ 8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a. negativ 95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc (secțiunea S) 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice negativ 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii pozitiv 9521 Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic negativ 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina negativ 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele negativ 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice pozitiv 9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor negativ 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. negativ 96 Alte activitati de servicii (secțiunea S) 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana negativ 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare negativ 9604 Activitati de intretinere corporala negativ 9609 Alte activitati de servicii n.c.a. negativ

Anexa 11

Model împuternicire

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul/a (Nume, prenume), legitimat/ă prin BI/CI seria…………. nr. …., în calitate de reprezentant legal al (Denumire societate), cu datele de identificare CUI: (codul unic de înregistrare al întreprinderii), înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. ……….., cu sediul în (Adresa societății: Localitate, Județ, stradă, nr., cod poștal), împuternicesc pe Dl/Dna (Nume, prenume împuternicit), legitimat/ă prin BI/CI seria …………. nr. ………, să reprezinte (Denumire societate) și să semneze în numele și pentru reprezentantul legal toate documentele (după caz, pot fi specificate în funcție de voința reprezentantului) și să întreprindă toate demersurile (după caz, pot fi specificate în funcție de voința reprezentantului) necesare depunerii/evaluării/contractării (după caz, pot fi specificate în funcție de voința reprezentantului) cererii de finanțare și a documentației aferente măsurii instituite prin schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – Investiții productive, aferentă Programului Operațional Competitivitate (POC 2014-2020) și în conformitate cu cerințele specificate în Ghidul Solicitantului.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile art. 322 referitoare la falsul în înscrisuri sub semnătură privată, art. 323 referitoare la uzul de fals, art. 326 referitoare la falsul în declarații, precum și ale art. 327 referitoare la falsul privind identitatea din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul Penal, că informațiile prevăzute anterior sunt conforme cu realitatea.

REPREZENTANT LEGAL AL ….…..(Denumire societate)……..         

Nume, Prenume Reprezentant legal …………………………..                       Nume, Prenume împuternicit………….                                                                                

Data  ……………………………..                                                                  Data  ……………………………..

Semnătură electronică[23]………………..                                                     Semnătură electronicăˡ…………………..

Anexa nr. 12

Domenii de activitate eligibile pentru granturile de investiții acordate

sub forma de ajutor de minimis

85Învățământ (secțiunea P)
8510Invatamant prescolar
8520Invatamant primar
8531Invatamant secundar general
8532Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8541invatamant superior non- universitar
8542invatamant superior universitar
8551invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, si alte domenii)
8553Scoli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de invatamant n.c.a.
8560Activitati de servicii suport pentru invatamant
86Actvitati referitoare la sanatatea umana (secțiunea Q)
8610Activitati de asistenta spitaliceasca
8621Activitati de asistenta medicala generala
8622Activitati de asistenta medicala specializata
8623Activitati de asistenta stomatologica
8690Alte activitati referitoare la sanatatea umana
87Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare (secțiunea Q)
8710Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8730Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8790Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
88Activitati de asistenta sociala, fara cazare (secțiunea Q)
8810Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8891Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
8899Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
95Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc (secțiunea S)
9511Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512Repararea echipamentelor de comunicatii
9521Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9523Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9524Repararea mobilei si a furniturilor casnice
9525Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
9529Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
96Alte activitati de servicii (secțiunea S)
9601Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
9602Coafura si alte activitati de infrumusetare
9604Activitati de intretinere corporala
9609Alte activitati de servicii n.c.a.

Anexa nr. 13

Domenii de activitate eligibile pentru granturile de investiții acordate

sub forma de ajutor de stat

10Industria alimentară (secțiunea C)
1011Productia si conservarea carnii
1012Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1020Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1041Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052Fabricarea inghetatei
1061Fabricarea produselor de morarit
1062Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
1081Fabricarea zaharului
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085Fabricarea de mancaruri preparate
1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
13Fabricarea produselor textile (secțiunea C)
1310Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1320Productia de tesaturi
1330Finisarea materialelor textile
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
1393Fabricarea de covoare si mochete
1394Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase
1395Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
1396Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
14Fabricarea articolelor de imbracaminte (secțiunea C)
1411Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru
1413Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420Fabricarea articolelor din blana
1431Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
15Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor (secțiunea C)
1511Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1520Fabricarea incaltamintei
16Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite (secțiunea C)
1610Taierea si rindeluirea lemnului
1621Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
1622Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624Fabricarea ambalajelor din lemn
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
17Fabricarea hartiei si a produselor din hartie (secțiunea C)
1711Fabricarea celulozei
1712Fabricarea hartiei si cartonului
1721Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
1722Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
1723Fabricarea articolelor de papetarie
1724Fabricarea tapetului
1729Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
18Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor (secțiunea C)
1811Tiparirea ziarelor
1812Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813Servicii pregatitoare pentru pretiparire
1814Legatorie si servicii conexe
1820Reproducerea inregistrarilor
19Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (secțiunea C)
1910Fabricarea produselor de cocserie
1920Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
20Fabricarea substantelor si a produselor chimice (secțiunea C)
2011Fabricarea gazelor industriale
2012Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
2014Fabricarea altor produse chimice organice, de baza
2015Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
2016Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2017Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare
2020Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
2041Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
2042Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2052Fabricarea cleiurilor
2053Fabricarea uleiurilor esentiale
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
21Fabricarea produselor farmaceutice  de baza si a preparatelor farmaceutice (secțiunea C)
2110Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
22Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice (secțiunea C)
2211Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor
2219Fabricarea altor produse din cauciuc
2221Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229Fabricarea altor produse din material plastic
23Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (secțiunea C)
2311Fabricarea sticlei plate
2312Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
2313Fabricarea articolelor din sticla
2314Fabricarea fibrelor din sticla
2319Fabricarea de sticlarie tehnica
2320Fabricarea de produse refractare
2331Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
2332Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
2343Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351Fabricarea cimentului
2352Fabricarea varului si ipsosului
2361Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
2363Fabricarea betonului
2364Fabricarea mortarului
2365Fabricarea produselor din azbociment
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2370Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
2391Fabricarea de produse abrazive
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
24Industria metalurgica (secțiunea C)
2410Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
2420Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
2431Tragere la rece a barelor
2432Laminare la rece a benzilor inguste
2433Productia de profile obtinute la rece
2434Trefilarea firelor la rece
2441Productia metalelor pretioase
2442Metalurgia aluminiului
2443Productia plumbului, zincului si cositorului
2444Metalurgia cuprului
2445Productia altor metale neferoase
2446Prelucrarea combustibililor nucleari
2451Turnarea fontei
2452Turnarea otelului
2453Turnarea metalelor neferoase usoare
2454Turnarea altor metale neferoase
25Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii (secțiunea C)
2511Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512Fabricarea de usi si ferestre din metal
2521Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
2529Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2530Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
2550Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2561Tratarea si acoperirea metalelor
2562Operatiuni de mecanica generala
2571Fabricarea produselor de taiat
2572Fabricarea articolelor de feronerie
2573Fabricarea uneltelor
2591Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
2592Fabricarea ambalajelor usoare din metal
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
2594Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
26Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice (secțiunea C)
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612Fabricarea altor componente electronice
2620Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2630Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2652Productia de ceasuri
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
2670Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
2680Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor
27Fabricarea echipamentelor electrice (secțiunea C)
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
2712Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii
2720Fabricarea de acumulatori si baterii
2731Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751Fabricarea de aparate electrocasnice
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790Fabricarea altor echipamente electrice
28Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. (secțiunea C)
2811Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
2812Fabricarea de motoare hidraulice
2813Fabricarea de pompe si compresoare
2814Fabricarea de articole de robinetarie
2815Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2823Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
2824Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
2825Fabricarea ehipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2830Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
2841Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
2899Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor (secțiunea C)
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
2931Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
2932Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
30Fabricarea altor mijloace de transport (secțiunea C)
3011Constructia de nave si structuri plutitoare
3012Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
3020Fabricarea materialului rulant
3030Fabricarea de aeronave si nave spatiale
3040Fabricarea vehiculelor militare de lupta
3091Fabricarea de motociclete
3092Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31Fabricarea de mobila (secțiunea C)
3101Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103Fabricarea de saltele si somiere
3109Fabricarea de mobila n.c.a.
32Alte activitati industriale n.c.a. (secțiunea C)
3212Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor si jucariilor
3250Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator
3291Fabricarea maturilor si periilor
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor (secțiunea C)
3311Repararea articolelor fabricate din metal
3312Repararea masinilor
3313Repararea echipamentelor electronice si optice
3314Repararea echipamentelor electrice
3315Repararea si intretinerea navelor si barcilor
3316Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale
3317Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319Repararea altor echipamente
3320Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
41Constructii de cladiri (secțiunea F)
4120Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
42Lucrari de geniu civil (secțiunea F)
4211Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4213Costructia de poduri si tuneluri
4221Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291Constructii hidrotehnice
4299Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
43Lucrari speciale de constructii (secțiunea F)
4311Lucrari de demolare a constructiilor
4312Lucrari de pregatire a terenului
4313Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321Lucrari de instalatii electrice
4322Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331Lucrari de ipsoserie
4332Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339Alte lucrari de finisare
4391Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
45Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor (secțiunea G)
4520Intretinerea si repararea autovehiculelor
49Transporturi terestre si transporturi prin conducte (secțiunea H)
4910Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920Transporturi de marfa pe calea ferata
4931Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932Transporturi cu taxiuri
4939Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941Transporturi rutiere de marfuri
4942Servicii de mutare
4950Transporturi prin conducte
52Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi (secțiunea H)
5210Depozitari
5221Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222Activitati de servicii anexe transportului pe apa
5223Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
5224Manipulari
5229Alte activitati anexe transporturilor
53Activitati de posta si de curier (secțiunea H)

5310
Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
5320Alte activitati postale si de curier
55Hoteluri si alte facilitati de cazare similare (secțiunea I)
5510Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590Alte servicii de cazare
56Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie (secțiunea I)
5610Restaurante
5621Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629Alte activitati de alimentatie n.c.a.
5630Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Anexa nr. 14

Intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat

Codul NUTSDenumirea regiunii NUTSIntensitatea maximă a ajutorului
ÎNTREPRINDERI MIJLOCIIÎNTREPRINDERI MICI
RO11Nord-Vest
RO111Bihor65 %75 %
RO112Bistrița-Năsăud65 %75 %
RO113Cluj65 %75 %
RO114Maramureș65 %75 %
RO115Satu Mare65 %75 %
RO116Sălaj65 %75 %
 RO12Centru
RO121Alba65 %75 %
RO122Brașov65 %75 %
RO123Covasna65 %75 %
RO124Harghita65 %75 %
RO125Mureș65 %75 %
RO126Sibiu65 %75 %
 RO12 Nord-Est
RO211Bacău65 %75 %
RO212Botoșani65 %75 %
RO213Iași65 %75 %
RO214Neamț65%75 %
RO215Suceava65 %75 %
RO216Vaslui65 %75 %
 RO22 Sud-Est
RO221Brăila65 %75 %
RO222Buzău65 %75 %
RO223Constanța65 %75 %
RO224Galați65 %75 %
RO225Vrancea65 %75 %
RO226Tulcea65 %75 %
 RO31Sud-Muntenia
RO311Argeș65 %75 %
RO312Călărași65 %75 %
RO313Dâmbovița65 %75 %
RO314Giurgiu65 %75 %
RO315Ialomița65 %75 %
RO316Prahova65 %75 %
RO317Teleorman65 %75 %
 RO41 Sud-Vest Oltenia
RO411Dolj65 %75 %
RO412Gorj65 %75 %
RO413Mehedinți65 %75 %
RO414Olt65 %75 %
RO415Vâlcea65 %75 %
 RO42 Vest
RO421Arad55 %65 %
RO422Caraș-Severin65 %75 %
RO423Hunedoara65 %75 %
RO424Timiş55 %65 %
Codul NUTSDenumirea regiunii NUTSIntensitatea maximă a ajutorului
RO322Ilfov (parțial)ÎNTREPRINDERI MIJLOCIIÎNTREPRINDERI MICI
 Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone „c” care nu sunt predefinite: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni.60 %70 %
 Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone „c” care nu sunt predefinite: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon.65 %75 %  
    
    
RO321București şi restul părţilor din judeţul Ilfov nemţionate mai sus25%35%

[1] https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/08/b153da563961c2a18631ec663286e6c6.pdf

[2] Disponibilă la adresa: http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/09/0fb7eb50456b59523446eeb690976047.pdf

[3] În cazul în care proiectul are mai multe locaţii de implementare, ţinând cont că aplicatia informatică (IMM RECOVER) permite selectarea unei singure locaţii, se va trece în aplicaţe locaţia principală, iar restul locaţiilor vor fi precizarte în documnetele anexate, respectiv în cererea de finaţare.

[4] Art. 71 din Reg. (UE) 1303/2013

[5] “(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește pe baza normelor naționale, cu excepția cazului în care există norme specifice în cadrul sau în temeiul prezentului regulament sau în normele specifice fondurilor.

      (2) Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor ESI dacă au fost suportate de un beneficiar și plătite între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2014, oricare dintre aceste date este mai apropiată, și 31 decembrie 2023. În plus, cheltuielile sunt eligibile pentru contribuții din FEADR numai dacă ajutorul relevant este plătit efectiv de către agenția de plăți în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2023.”

[6] Enumerați toate entitățile juridice la care dețineți calitățile respective și menționați datele acestora de identificare (CUI/CIF, adresă sediu social)

[7]Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare

[8]Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004.

[9] Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă  şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

[10] În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

[11] Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră

3 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

 

[13] Se completează în etapa de pre-contractare.

[14] Sistemul va permite introducerea  de asociați/acționari multipli, până la procentaj de 100%

[15] Se completează DOAR dacă finanțarea se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

[16] Active totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din: active imobilizate (fixe), active circulante și financiare.

[17] A se vedea Anexa nr.10

[18] Prevederile art. 3, alin. (3) nu se aplică proiectelor finanţate din asistenţă tehnică

[19] Se va alege una dintre opţiuni

3Vizitele de monitorizare pot fi efectuate și de către AM POC, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

[21]                 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului.

[22]            Un IMM care există de mai puţin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepţia cazului în care aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi. (art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor şi comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat şi în alte domenii interzic întreprinderilor aflate în dificultate să primească ajutor).

[23] Exclusiv semnătură electronică extinsă, care întrunește condițiile menționate în Legea nr. 455/2001

error: Content is protected !!