Modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice [2022] Schema de MINIMIS

Oferta Servicii 2022!
Beneficiați de evaluare GRATUITĂ! privind șansele de succes
completând acest formular: https://bit.ly/InformatiiConsultanta

Textul de mai jos prezinta informațiile publice disponibile la data sau pana la ultima data mai jos menționatăDocumentele de mai jos se descarcă direct de pe site-ul Finanțatorului


Obiectivul schemei îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

Sprijinul financiar, de la bugetul de stat, va fi acordat sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita unui plafon de 200.000 euro.

Vor fi finanțate următoarele tipuri activități eligibile:

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură;
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare și balneoclimatice;
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 • formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa. Se vor finanța programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser.

Vor putea beneficia de măsurile de ajutor de minimis întreprinderile mici și mijlocii care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice atestate prin Hotărârea de Guvern nr. 1016/2011 și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în cadrul schemei.

Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, respectiv de la data adoptării și până la 31 decembrie 2023, este de maximum 500.000.000 euro, echivalent lei, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Numărul maxim al operatorilor economici care vor beneficia de sprijin se estimează la 2.500.

______________________________________________________
Pachete Servicii Consultanta si Tarifele Standard*

*general valabile pentru contractele încheiate înainte de data începerii depunerilor dosarelor

 

 

A) Pachet Servicii Consultanta Întocmire si depunere Dosar + Raportări
Tarif estimativ: 5%*Valoarea Finan
țării Accesate

– Include Consultanta in vederea accesării finanțării si a raportărilor financiare făcute pe parcursul implementării

 

B) Pachet Servicii Consultantă Întocmire si depunere Dosar + Implementare Proiect
Tarif estimativ: 10%*Valoarea Finan
țării Accesate

– Include Consultanta si Asistenta in vederea accesării finanțării si a raportărilor financiare făcute pe parcursul implementării precum si Consultanta in Managementul Afacerii pentru cea mai buna utilizare a fondurilor

 

C) Pachet Asistenta si Consultanta Premium

Tarif estimativ: 20%*Valoarea Finanțării Accesate

Ne ocupam noi de tot !!!

      Include următoarele servicii:

 • A) Servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare/a planului de investiții;

& Consultanță pentru întocmirea si depunerea documentației aferenta cererii de finanțare

 • B) Servicii de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect).
 • C) Servicii de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții
 • D) Consultanta pentru optimizare financiar-contabiliză si fiscala

+ Consultanta privind Facilitățile fiscale si Oportunitățile de finanțare Nerambursabila in 2022

* Oferta este Negociabila însă NU putem prelua proiecte Fără plata Avansului!
*Pentru oricare din variante se percepe:

o   Avans* 1.25%*Valoarea finantare accesata
(minim
 500 Euro) la semnarea contractului

o   Diferența de plata după câștigarea finanțării 

( pot face excepție doar aceia care s-au opus activ Dictaturii Sanitare sub pretextul așa zisei pandemii de COVID ( sau de cap-vid) si pot dovedi asta prin imagini sau filmări de la marșuri, petiții sau proteste sau copie/scan după amenzile primite pentru oricare din aceste acțiuni civice legitime si absolut necesare fatza de orice derapaj de natura totalitara sau orice fel de oricare guvernare compusa din corupți sau trădători de neam si tara dispuși sa sacrifice vieți omenești pentru încasarea unor comisioane si/sau propriul interes așa cum justiția va dovedi ce s-a întâmplat in ultimii 2 ani.

Vizitați grupul de discuții de mai jos pentru mai multe detalii:https://www.facebook.com/groups/drepturile.cetatenilor.nereprezentati.politic/about )

 

Bine de Stiut!

Cheltuielile avansate pentru Serviciile de Consultanta sunt eligibile se recuperează din finanțarea nerambursabila!

      Valoarea serviciilor de consultanta pentru întocmirea documentației si managementul de proiect reprezintă o cheltuiala eligibila in aceeași proporție cu restul cheltuielilor eligibile fiind in general de 5% sau pana la 10% din valoarea finanțării şi face parte din cheltuielile ce pot fi contractate anterior demarării proiectelor si ulterior rambursate în cadrul acestora.

 

Puteți Solicita o evaluare GRATUITĂ! privind șansele de Succes
complet
ând formularul de mai jos

Solicitare Consultanta

-menționați cat mai detaliat cum doriți sa utilizați banii.
Consultan
ții noștri va vor contacta de îndată ce se anunța deschiderea aplicațiilor daca sunteți eligibil!

 


Procedura de implementare a Schemei de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice – Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art. 1. Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Schemă pentru operatorii economici, în vederea modernizării și dezvoltăriistațiunilor balneare și balneoclimatice”, denumită în continuare Schema.

Art. 2. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei Scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Art. 3. (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(2) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în stațiunile balneare și balneoclimatice atestate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Schema este implementată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, prin intermediul Direcției Generale Turism, în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS.

Capitolul 2

Baza legală

Art. 5. Baza legală în temeiul căreia se instituie prezenta Schemă se constituie din următoarele:

a) art. 25.1, lit. i) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 7 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

c) Regulamentul CE nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Capitolul 3

Obiectivul schemei de minimis

Art. 6. Obiectivul schemei de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HORECA.

Capitolul 4

Definiții

Art. 7. În scopul prezentei Scheme se aplică următoarele definiții:

a) furnizor de ajutor de minimis– Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT;

b) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat – Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS;

c) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat – MAT;

d) beneficiar – orice întreprindere căreia i se acordă un ajutor de minimis, care respectă condițiile de eligibilitate de la art. 8 și 9;

e) ajutor de minimis – ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre;

f) data acordării ajutorului – data la care se semnează actul administrativ între furnizor și beneficiarii finali;

g) întreprindere – prin întreprindere se întelege una sau mai multe entități juridice care formează o singură unitate economică, conform Comunicării Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

h) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM)  – întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat Jurnalul Oficial al UE nr. L187/1/246.06.2014;

i) întreprindere unică – toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la pct. (i) – (iv) sunt considerate întreprinderi unice;

j) domeniu de activitate – activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificării activităților din economia națională (codului CAEN Rev 2), relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanțarea.

Capitolul 6

Beneficiari ai ajutorului de minimis

Art. 8. (1) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

a) sunt întreprinderi înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice atestate prinHotărârea de Guvern nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură,cu modificările și completările ulterioare și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis.

b) sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerţului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea pentru care solicită finanțare pe teritoriul localităţilor şi arealelor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 1.016/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) este întreprindere mică sau mijlocie, conform definiției de la art. 3 alin. (1) din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (au mai puțin de 250 angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei  a 50 de milioane euro sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro);

d) nu au depăşit plafonul de minimis prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis (200.000 euro echivalent în lei) pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene;

e) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvență, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;

f) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

g) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz;

h) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse la ANAF;

i) mențin pe toată perioada contractuală, așa cum este prevăzută la art. 38, activitatea pentru care au primit finanțare și un număr mediu anual de angajați cel puțin egal cu cel de la depunerea cererii de finanțare, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri (Registrul salariaților din Revisal emis cu maxim 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal);

j) deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

k) face dovada deţinerii surselor de cofinanţare ale proiectului în valoare de cel puţin 50% din valoarea totală a investiţiei, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate sau credit bancar.

(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MAT/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare. Încadrarea în categoria IMM se va verifica conform Legii 346/2004 cu completările și modificările ulterioare. Eșantionul se realizează prin metoda cu probabilități de selectare egală, respectiv eșantionarea aleatorie simplă realizată cu funcția disponibilă în cadrul MS Excel =RAND(): număr aleatoriu între 0 și 1, preluat dintr-o distribuție uniformă. În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.

Art. 9. În funcție de categoria finanțării, se vor aplica și următoarele criterii specifice de eligibilitate:

a) În cazul în care se solicită finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA, sunt eligibile întreprinderile care dețin respectiva structură/respectivele structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație, iar aceasta este clasificată/acestea sunt clasificate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. În acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 5610, 5630.

b) În cazul în care se solicită finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA, sunt eligibile întreprinderile care dețin respectiva structură/respectivele structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, iar aceasta este clasificată/acestea sunt clasificate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.  În acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 5510, 5530, 5590.

c) În cazul în care se solicită finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear și/sau pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, sunt eligibile întreprinderile care dețin respectiva bază/respectivele baze de tratament autorizată/autorizate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătății. În acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 5510, 8690, 9329.

d) În cazul în care se solicită finanțare pentru construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9103, 9104.

e) În cazul în care se solicită finanțare pentru construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor sportive, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2:  9311, 9312, 9313, 9319.

f) În cazul în care se solicită finanțare pentru construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de agrement, solicitantul trebuie să aibă autorizat, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 7721, 9321, 9329.

Art. 10. (1) Nu beneficiază de prevederile prezentei Scheme societățile cu activitate de:

a) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

b) producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing;

c) pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 din 17 dec 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură:

   (i) 031 – Pescuitul;

   (ii) 032 – Acvacultura;

d) producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000; e) prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

 1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  1. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

   (2) În cadrul schemei nu se acordă:

   a) ajutoare pentru export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

   b) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

   c) ajutoare pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport de marfă în contul terţilor sau contra cost.

d) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)

 • 051 – Extracţia cărbunelui superior
 • 052 – Extracţia cărbunelui inferior
 • 061 –  Extracţia petrolului brut
 • 062 –  Extracţia gazelor naturale
 • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
 • 0892 – Extracţia turbei
 • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
 • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

(3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei Scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

(4) Pentru a beneficia de prevederile Schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Art. 11. Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă se estimează la 2.500 beneficiari.

Capitolul 7

Tipul ajutorului

Art. 12. Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita plafonului menţionat la art. 8 lit. d).

Art. 13. (1) Tipuri activități eligibile pentru acordarea ajutorului sunt:

a) extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a retelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură pe care respectivele societăți comerciale le dețin;

b) construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală bowling, parc aventură copii și adulți, centre echitație, centre închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren minigolf, pistă carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice;

c) achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;

d) formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA. Se vor finanța programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser. În cadrul prezentei scheme, se poate finanța maxim un program de formare profesională pe angajat.

(2) Un beneficiar poate aplica pentru una sau mai multe activități eligibile.

Art. 14. (1) Cheltuieli eligibile pentru tipurile de activități de la art. 13, alin (1), lit. a) și b):

A. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

A.1. Cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

A.2. Cheltuieli de mediu includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

B. Cheltuieli cu racordarea la utilităţi – asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.

C. Cheltuieli pentru investiţia de bază:

C1. Construcţii şi instalaţii – cuprind cheltuieli aferente realizării construcţiilor –  constructii/ extindere/reabilitare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a retelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură, precum și  construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale și de agrement respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

C.2. Dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software  şi funcţionale cu și fără montaj necesare funcţionării obiectivului investițional (se decontează doar dacă proiectul include și construcții, extindere și reabilitare de clădiri), în conformitate cu activitățile eligibile la finanțare:

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe, conform Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. În cazul unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului nr. 2139/ 2004, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor art. 21 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să depună documente care să ateste că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare;

In plus, imobilul (teren și/sau clădiri):

•   este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;

•   nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

•   nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. 

D. Organizare de şantier – subcapitolul 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație, beneficiarul are obligația să obțină certificatul de clasificare emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului în perioada de monitorizare, prevăzută la art. 38. În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear, beneficiarul are obligația să obțină autorizația de funcționare emisă de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătății în perioada de monitorizare, prevăzută la art. 38.

Art. 15. Cheltuieli eligibile pentru tipurile de activități de la art. 13, alin (1), lit. c):

Echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, în conformitate cu activitățile eligibile la finanțare:

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente, mobilier și aparatură medicală, de natura mijloacelor fixe, conform Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

– Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. În cazul unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului nr. 2139/ 2004, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor art. 21 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. (1) Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi.

(2) În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului şi, după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.

(3) Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

(4) Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare,nu sunt eligibile.

Art. 17. În sensul prezentei măsuri se consideră că:

(1) valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;

(2) beneficiarul nu poate schimba locația implementării proiectului.

Capitolul 8

Regula cumulului ajutoarelor de minimis

Art.18. (1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 exerciții fiscale consecutive, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la art. 8 lit. d), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

(2) Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

 (3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unui operator economic care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor operatorilor economici  care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

 (5) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

(6) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

 (7) Ajutoarele de minimis acordate pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita menţionată la art. 8 lit. d).

Capitolul 9 

Perioada de aplicare

Art. 19. Prezenta schemă de minimis se aplică de la data adoptării până la 31.12.2023, în conformitate cu durata de valabilitate a Regulamentului UE nr.1407/2013, cu posibilitatea prelungirii până la data de 31 decembrie 2024, sub condiția prelungirii Regulamentului și duratei de valabilitatea a schemei în concordanță cu prevederile Regulamentului.

Capitolul 10

Bugetul schemei

Art. 20. Bugetul schemei de ajutor de minimis este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Sumele aferente schemei de ajutor de stat vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Capitolul 11 Procedură înscriere, selecție, contractare și plată

Procedura de înscriere în Program

Art. 21. (1) Înscrierea în Program, creare profil, user, parolă și completarea electronică a formularului de înscriere (Anexa nr. 1) în vederea obținerii grantului se fac on-line folosind link-ul http://……………………….

(2) Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape distincte:

a) Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, conform Anexei nr. 5, cât și datele întreprinderii.

b) Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanții, cu profil, user și parolă generate în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere, conform Anexei nr. 1 la prezenta procedură, declarațiile pe propria răspundere, conform anexelor nr. 6-8 la prezenta procedură (declarație ajutor de minimis, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), vor încărca copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare și de alimentație publică emis de autoritatea publică centrală cu responsabilitate în domeniul turismului, copie după autorizația de funcționare pentru bazele de tratament balnear emis de autoritatea publică centrală cu responsabilitate în domeniul sănătății, copie după Extras de Cartea Funciară la zi, Contract concesiune, Contract Închiriere, copie Autorizație Construire. Copiile după documentele menționate trebuie să fie „Conform cu originalul”. Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii își vor lua angajamentul privind menținerea activității și a numărului de angajați pe perioada contractuală, își vor asuma pe propria răspundere că întreprinderea nu este în lichidare, insolvență sau faliment și că nu are decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței.

(3) Aplicanții au obligația de a urmări permanent contul creat la înscriere în aplicația informatică, adresa de e-mail folosită la înscriere, precum și informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, efectuare plăți, încărcare documente cheltuieli, monitorizare, raportare).

(4) Toată corespondența și transmiterea de anunțuri/clarificări/notificări oficiale ce țin de implementarea Schemei vor avea loc electronic prin intermediul aplicației informatice de înscriere și gestiune a schemei de ajutor, drept pentru care aplicanții au obligația de a verifica permanent contul din aplicația informatică pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale de răspuns.

Art. 22. (1) Data de la care este activă prima etapă  de creare profil, user și parolă se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului propriu zis. Aplicația electronică aferentă primei etape de înscriere (creare profil, user și parolă) va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul Schemei.

(2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul Schemei se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

(3) Aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă în perioada ………., începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Art. 23. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare, vor putea vizualiza documentația transmisă și vor avea posibilitatea descărcării și semnării contractului de finanțare, încărcării de documente diverse aferente plății, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului/împuternicitului acestuia și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a Schemei.

Art. 24.(1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, împreună cu toate celelalte documente solicitate, aplicația electronică va transmite automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, împreună cu numărul de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE. Acest mesaj se va regăsi în front office (FO).

(2) După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere, împreună cu toate celelalte documente solicitate, nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia, decât în condițiile art. 23 din prezenta Schemă.

(3) După trimiterea formularului, împreună cu toate documentele solicitate, aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-ul …….., a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul Schemei.

Art. 25. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul stabilit la art. 27 alin (5) atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Schemei.

Art. 26. Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.

Procedura de verificare, selecție și contractare a beneficiarilor

Art. 27. (1) Solicitările vor fi verificate în funcție de apartenența la AIMMAIPE a sediului social al întreprinderii solicitante.

(2) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii. Verificarea veridicității informațiilor înscrise în formularul electronic de înscriere și a tuturor documentelor anexate acesteia, a codului/codurilor CAEN Rev. 2 eligibil(e), inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cufluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN Rev.2 pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN Rev.2 pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de investiții, se realizează de către reprezentanții AIMMAIPE și vor conduce la admiterea cererii de finanțare sau la respingerea acesteia.

(3) Solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza documentelor justificative încărcate în aplicație.

(4) Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură, vor primi decizie de respingere din Proiect, conform Anexei nr. 3.

(5) Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului, precum și cele trimise pe adresa de corespondență (email). Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se trimit în aplicația electronică de înscriere, în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

(6) Dacă în urma analizei documentației înscrise integral se constată neconcordanţe, că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, că nu există concordanță între codul CAEN Rev.2  pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de investiții sau că activitățile pentru care solicită finanțare sau cheltuielile propuse nu se regăsesc între cele eligibile, solicitantul va primi decizie de respingere.

Art. 28. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații.

Art. 29. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE, prin intermediul aplicației electronice, formulând o contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.

Art. 30. (1) Contestația se formulează în scris, se transmite prin intermediul aplicației electronice și va cuprinde:

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • obiectul contestației;
 • motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura reprezentantului legal.

(2) Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanțare, efectuare plăți, depunere decont, certificare cheltuieli, raportare, monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 29 și 30, se adresează AIMMAIPE și se depune, cu semnătură electronică, în aplicația electronică de înscriere.

(3) Se poate depune o singură contestație pe etapă. Contestațiile care nu se depun conform procedurii, nu se iau în calcul.

Art. 31. Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMAIPE, formată din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.

Art. 32. Termenul de soluționare este de 15 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin front office, aplicantul primind o notificare în acest sens pe adresa de email înscrisă în aplicație.

Art. 33. (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate, în limita bugetului alocat Schemei, prin intermediul aplicației informatice se va transmite Decizie privind acceptarea la finanțare (Anexa nr. 2), iar ulterior va fi generat contract de finanțare pentru aplicanții acceptați, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta procedură, care se va regăsi în front office și va transmite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 10 zile de la transmitere, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în art 19.

(2) Aplicanții care nu semnează și nu transmit contractul de finanțare până la termenul limită prevăzut la art. 33. alin. (1), vor primi decizie de respingere, semnată electronic de ordonatorul terțiar de credite, transmisă prin contul din aplicație.

(3) După semnarea acestuia de către beneficiar, contractul va fi semnat electronic de ordonatorul terțiar de credite și reîncărcat în aplicație. După semnarea contractului de ambele părți, se va putea efectua plata grantului către beneficiar.

Procedura de plată, decontare

Art. 34. Plățile din cadrul Schemei se efectuează prin intermediul băncilor comerciale partenere în program.

Art. 35. MAT va selecta băncile comerciale partenere printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată. Între MAT și organizația/organizațiile ori instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se derulează schema de ajutor de minimis. Instituțiile partenere selecționate au calitatea de agenție de implementare a ajutoarelor de minimis și pot acorda din surse proprii facilități de creditare pentru societățile aplicante în cadrul Schemei.

Art. 36. Beneficiarii eligibili declarați admiși vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finanțare la instituția parteneră pentru care au optat în cererea de finanțare, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia. În cadrul Schemei, aplicanții pot opta pentru instituția de credit parteneră o singură dată și nu pot schimba opțiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării Schemei.

Art. 37. (1) AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituțiile partenere selectate, cu rol de agenții de implementare, sumele reprezentând ajutor de minimis aferente contractelor de finanțare, proporțional, în limita creditelor bugetare.

(2) Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea Schemei, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată din partea AIMMAIPE, în contul deschis de beneficiar la instituția parteneră.

Art. 38. Schema se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

a)         O perioadă de implementare de maxim 18 luni, calculată de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, până la depunerea cererii de rambursare (Anexa nr. 9);

b)         Perioada de 2 ani de monitorizare, începând cu anul următor acordării grantului.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual în care se desfășoară prezentul acord, conform prezentei proceduri.

Art. 39. Decontarea cererilor de rambursare se face în felul următor:

(1) În termen de maxim 18 luni  din momentul intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarul are obligația încărcării în aplicație a cererii de rambursare (Anexa nr. 9), a facturilor, documentelor de plată, raportului de progres prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta procedură și documentele justificative care însoţesc raportul de progres, în caz contrar contractul va fi reziliat.

(2) Decontarea se face într-o singură tranșă conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile.

(3) Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, conform planului de investiții, la momentul  depunerii electronice a cererilor de rambursare (Anexa nr. 9), se anexează facturile însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/cotor filă CEC emisă de beneficiar și plătit prin bancă/ foaie de vărsământ /dispoziţii de plată interne și externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).

(4) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Schemei vor fi  certificate prin vizita la faţa locului sau on-line a reprezentanţilor instituției bancare partenere/AIMMAIPE. Reprezentanţii instituției bancare partenere/AIMMAIPE vor face verificări la faţa locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(5) Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit notificarea privind acordul de principiu.

(6) Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în contractul de finanțare (Anexa nr. 4). Nu se admit compensări între beneficiarii și furnizorii lor.

(7) Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:

– După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate și efectuarea plăților, beneficiarul depune la AIMMAIPE cererea de rambursare, raportul de progres și documentele justificative aferente acestuia.

– AIMMAIPE efectuează verificarea documentelor și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, acestea se încarcă în aplicația  informatică. Banca  este notificată automat de către aplicație și verifică la faţa locului sau on-line eligibilitatea cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul  de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

(8) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la contractul de finanțare, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

Art. 40.  Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de minimis este cursul Băncii Naționale a României valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv data deschiderii aplicației electronice pentru etapa a doua și care va fi comunicată pe site-ul instituției la respectiva dată.

Art. 41. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.

Capitolul 12

Monitorizarea și controlul beneficiarilor Schemei

Art. 42. (1) Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului se va face de către AIMMAIPE, începând cu data rambursării, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, așa cum este menționată la art. 38.

(2) Contractul de finanţare va fi reziliat, iar ajutorul de minimis acordat, împreună cu dobânzile aferente, va fi recuperat în următoarele situații:

(a) pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare sau insolvență se va proceda la recuperarea ajutorului acordat prin Program.

(b) obiectele/bunurile finanţate în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform prevederilor prezentei proceduri.

(c) obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

(d) beneficiarul nu menține pe toată perioada contractuală, activitatea pentru care au primit finanțare și un număr mediu anual de angajați cel puțin egal cu cel de la depunerea cererii de finanțare;

(e) pentru lucrările de extindere, beneficiarul nu obține, în perioada de monitorizare, certificatul de clasificare emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, respectiv autorizația de funcționare emisă de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătății.

(f) Identificarea, de către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari/asociați/administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice.

(g) nerespectarea de către beneficiar a prevederilor actualei proceduri

 (3) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care AIMMAIPE a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 11 la prezenta procedură. În situația în care aplicantul admis la finanțare renunță la implementarea planului de investiții fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor și proiectelor derulate de minister în următorii 3 ani.

Art. 43. MAT va realiza și va menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin prezentul ordin, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordată de MAT în anii fiscali anteriori, valoarea estimativă (ex-ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final al cheltuielilor aferente acțiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenței) și sursa de finanțare. Această evidență se păstrează timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

Art. 44. (1) Operatorii economici beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme au obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(2) Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligația de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, la orice solicitare de informații privind ajutoarele de minimis primite.

(3) Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis au obligația de a pune la dispoziția MAT, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce revin ca responsabilitate acestora.

Art. 45. (1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), MAT va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MAT va informa în scris Consiliul Concurenței cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1), MAT poate emite prin ordin norme metodologice proprii, aprobate prin ordin al ministrului Antreprenoriatului si Turismului, care vor fi transmise Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.

(4) MAT va pune la dispoziția Consiliului Concurenței, la termenul și în formatul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(5) MAT va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(6) MAT va furniza date și informații suplimentare Consiliului Concurenței, atunci când din informațiile deținute de acesta rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de minimis.

(7) Deciziile adoptate în condițiile prevăzute anterior se transmit de MAT, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se virează la bugetul de stat.

(8) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MAT, în calitate de furnizor al măsurii de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme. Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

Capitolul 13

Raportarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei

Art. 46. Pentru implementarea schemei de minimis, MAT are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

Art. 47.Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât și pe suport magnetic, cu semnătura de primire și număr de înregistrare, sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Art. 48.După raportarea la Consiliul Concurenței, MAT va publica, pe website-ul ministerului, valorile finale ale ajutoarelor de minimis acordate operatorilor economici  în vederea modernizării şi dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice.

Art. 49. Consiliul Concurenței poate solicita informații suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanțe față de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informațiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenței. Răspunderea pentru corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor raportate, precum și pentru respectarea termenelor de raportare revine MAT.

Capitolul 14

Recuperarea ajutorului de minimis

Art. 50.Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către AIMMAIPE, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 51. Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.

Capitolul 15

Confidențialitate

Art. 52.Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Schemei sunt confidențiale, membrii MAT/AIMMAIPE având obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

Art. 53. MAT/AIMMAIPE este autorizată să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea totală a finanțării nerambursabile, activitatea/activitățile pentru care a aplicat, locația geografică a proiectului (localitatea și județul).

Capitolul 16

Dispoziții finale

Art. 54. (1) Textul prezentei proceduri se publică integral pe pagina oficială web a MAT.

(2) Prezenta procedură se aprobă prin Ordin al ministrului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Anexele nr. 1 – 12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

error: Content is protected !!